KLIMATET - JORDMÅNEN - ÖSTERSJÖN - BIODIVERSITETEN

CARBON ACTION

Marken har stor kapacitet att lagra kol och på så sätt hejda klimatförändringen. På Carbon Action -plattformen utvecklar vi sätt att främja kolinlagring från atmosfären i åkermarken och att vetenskapligt påvisa inlagringen. Att öka markens kollager i samband med livsmedelsproduktion kallas kolinlagrande jordbruk eller regenerativt jordbruk. Samtidigt säkerställer regenerativa metoder livsmedelsproduktionen och återupplivar ekosystemen. Forskare, jordbrukare och aktörer i livsmedelskedjan har tillsammans skapat onlinekursen Grunderna i regenerativt jordbruk som vem som helst kan delta i kostnadsfritt.

JORDBRUKARE

Jordbrukarna kan vända klimatförändringens kurs genom kolinlagrande jordbruk. Kolinlagrande jordbruksmetoder gynnar förutom klimatet även jordbrukaren. Den 1.4.2020 startade projektet Carbon Action Svenskfinland som riktar sig till alla finlandssvenska jordbrukare. Målsättningen är att öka kunskapen om jordhälsa och kolinlagrande odlingsmetoder.

VETENSKAP

Forskarsamhället försöker besvara frågor om hur kol lagras i marken, hur kolinlagringen kan försnabbas och hur den kan påvisas vetenskapligt. Data samlas in bland annat genom mikrobiologiska mätningar, isotopanalyser, atmosfäriska mätningar och matematiska modeller.

FÖRETAG

För att vi ska uppnå Carbon Actions ambitiösa mål behövs också företagens medverkan. Genom att flera stora företag från livsmedelsindustrin redan deltar i Carbon Action-samarbetet kan kolinlagrande jordbruk och hållbar livsmedelsproduktion bli allmän praxis. Kunskapen som arbetet föder hjälper företagen skapa hållbar affärsverksamhet.

Studera regenerativt jordbruk kostnadsfritt på webben.

regenerativtjordbruk.fi

KLIMATET

Klimatförändringen hotar såväl ekosystemen som människans välmående och naturens mångfald. När den biologiska mångfalden utarmas försämras ekosystemens förmåga att tåla förändrade omständigheter. Vi måste minska utsläppen av växthusgaser, men det är inte nog, utan vi måste också minska mängden koldioxid i atmosfären. Växtligheten och marken erbjuder en lösning: växterna binder kol genom fotosyntesen och i en välmående mark lagras kolet permanent. Genom att låta naturen sköta sitt arbete kan vi bromsa klimatförändringen.

JORDMÅNEN

Det finns mera kol lagrat i jordmånens organiska material, som består av bland annat förmultnande växter och rester av markorganismer, än i atmosfären och alla växter sammanlagt. I en välmående jordmån lever en mångfald mikrober, svampar och markorganismer. De spelar en avgörande roll för lagringen av kol och upprätthållandet av jordhälsan. Under de senaste 150 åren har planetens matjord halverats. Det finns ett akut behov att återställa matjorden för att vi ska kunna, förutom lagra kol i den, också producera mat även i framtiden.

ÖSTERSJÖN

Östersjön lider av övergödning och syrelösa områden på havsbotten orsakade av för stora näringsutsläpp. Övergödningen hotar också havsmiljöernas biologiska mångfald. På grund av klimatförändringen ökar nederbörden, vilket leder till att allt större mängder näringsämnen rinner ut i havet och belastar det ytterligare. Jordbruksmetoder som förbättrar markens kvalitet och lagrar kol minimerar också näringsutsläppen från odlingsmarker. När marken mår bra binder den vatten och näringsämnen. Kolinlagrande jordbruk gynnar förutom klimatet således också Östersjön.

BIODIVERSITETEN

Biodiversitet, alltså den biologiska mångfalden, är grunden till allt liv. Artrika ekosystem tål förändringar och har större kapacitet att anpassa sig till förändrade förhållanden. Förlusten av biodiversitet hotar både mänskligheten och resten av planeten eftersom de processer som upprätthåller livet på planeten kräver en mångfald av arter. I kolinlagrande jordbruk är biodiversitet både ett mål och ett medel. Artrik växtlighet binder koldioxid effektivt och transporterar kolet ner på olika djup i marken. Ett mångsidigt mikrobsamhälle i marken bidrar till att skapa permanenta former av kol och gör marken bördigare.

Carbon Action-pilotprojektet, som finansierades av Sitra under åren 2017–2019, har utvidgats och blivit en plattform för flera finansiärer och projekt. Plattformen möjliggör tätt samarbete mellan projekten. Carbon Action-plattformen samlar upp och skapar kontakt mellan jordbrukare, jordbruksrådgivare, forskare, företag och beslutsfattare. Plattformens helhetsmässiga upplägg har väckt brett intresse både i Finland och internationellt.

Frankrike presenterade under klimatmötet i Paris 2015 4/1000 initiativet för att lagra kol i odlingsmarker. Enligt initiativtagarna visade beräkningar på att en ökning av mängden kol i åkermarkerna på fyra promille (4‰) årligen kan avsevärt minska mängden koldioxid som på grund av människans aktivitet finns i atmosfären.  Finland har förbundit sig till initiativet och markens roll i bekämpandet av klimatförändringen har lyfts fram i regeringsprogrammet. Mera forskning och erfarenheter av klimatsmarta regenerativa jordbruksmetoder behövs för att initiativet ska börja tillämpas i praktiken och för att kolinlagrande jordbruk ska kunna inkluderas i till exempel EU:s jordbruks- och klimatpolitik.

 

Visste du...

… att vi inte ännu känner till åkermarkens verkliga potential för lagring av kol? IPCC:s aktuella modeller angående jordbrukets möjligheter att lagra kol från atmosfären baseras på antagandet att man också i fortsättningen utnyttjar samma jordbruksmetoder som hittills.

… att växterna binder kol från luften och att det behövs mikrober och svampar för att lagra kolet i marken?

… att det finns mera kol lagrat i jordmånens organiska material, som består av bl.a. förmultnande växter och rester av markorganismer, än i atmosfären och alla växter sammanlagt?

… att ett artrikt ekosystem klarar förändringar och anpassar sig bättre till dem än ett ensidigt ekosystem