ILMASTO - MAAPERÄ - ITÄMERI

Tiede

Carbon Action -alusta tuo yhteen ja toteuttaa korkeatasoista tieteellistä tutkimusta maaperän hiilensidonnan tehostamiseksi ja maanviljelyn ilmastovaikutusten parantamiseksi. Alustalla on useita hankkeita ja laaja tutkimusverkosto.

Tavoitteena on kehittää hiilensidontaa nopeuttavia regeneratiivisia viljelymenetelmiä yhteistyössä hiilipilottitilojen kanssa sekä luoda erilaisia mittauksia ja mallitusta hyödyntävä käytännöllinen järjestelmä hiilensidonnan ja ilmastovaikutusten määrittämiseksi ja todentamiseksi. Hiilen virtoja ja varastoitumista sekä kasvillisuuden ja maaperän monimuotoisuuden merkitystä mitataan tutkimusaloilla maaperä- ja mikrobianalyysein, ilmakehämittauksin sekä mallinnuksin. Lisäksi tutkitaan ravinteiden huuhtoutumista sekä sadon ravitsemuksellista laatua. Talousvaikutusten analyysien avulla varmistetaan, että kehitettävät hiiliviljelyn keinot ovat tehokkaita ja että niitä voidaan soveltaa käytännössä.

Carbon Action -alustan tieteellistä tutkimustyötä koordinoi Ilmatieteen laitos. Tutkimusverkostossa on mukana Luonnonvarakeskus (LUKE), Suomen ympäristökeskus (SYKE), Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto, Zürichin yliopisto ja Ruralia-instituutti. Verkosto tekee myös laajaa kansainvälistä tutkimusyhteistyötä. Verkosto on luonteeltaan avoin ja uusia aihepiirin tutkijoita toivotetaan tervetulleiksi.

Tieteellistä tutkimustietoa hankitaan useilta eri tasoilta. Sadalla hiilipilottitilalla toteutetaan toimenpiteitä ja kerätään käytännön kokemuksia toimenpiteistä ja niiden vaikutuksista mm. maaperän kuntoon ja satotasoihin. Lisäksi 32 hiilipilottitilalla peltolohkoille perustetaan kokeita, joilla tutkitaan tarkemmin erilaisten hiilensidontatoimenpiteiden vaikutuksia hiilen kulkuun ja varastoihin. Intensiivikoealueilla Qvidjassa, Viikissä, Kilpiässä ja Ruukissa tutkitaan hyvin yksityiskohtaisesti mm. hiilen kulkeutumista ja varastoitumista ilmakehämittausten ja matemaattisten mallinnusten keinoin.


Carbon Action -tutkimuskysymykset:

– Kasvillisuuden ja maaperän prosessit: miten lisätään hiilen sidontaa ja mahdollisimman pysyvän hiilen muodostumista?

– Viljelymenetelmät: Miten parannetaan viljelymenetelmiä, jotta hiilen sidonta, luonnon monimuotoisuus, ravinteiden pidättyminen, maaperän terveys ja tuottavuus sekä sadon ravitsemuksellinen laatu lisääntyvät?

– Todentaminen ja mallintaminen: Miten mitata ja todentaa hiilen sitoutuminen ja muut ilmastovaikutukset?

– Talous ja ohjauskeinot: Miten tuodaan sidottu hiili ’markkinoille’ ja miten sitä voidaan hyödyntää julkisen ja yksityisen sektorin ilmastotyössä? Miten saadaan ilmasto- ja maatalouspolitiikka tukemaan näiden ratkaisujen käyttöönottoa Suomessa ja muualla?


Lisätietoja:

Jari Liski

Tutkimusprofessori, Ilmastojärjestelmätutkimuksen yksikön päällikkö
Ilmatieteen laitos

jari.liski@fmi.fi

TWINWIN-hanke

Nesslingin säätiö rahoittaa Carbon Action -hankealustan keskeistä osuutta luonnon monimuotoisuuden vaikutuksesta peltojen kykyyn varastoida hiiltä. Tutkimuksen lisäksi panostetaan vaikuttamistyöhön.

Lue lisää

STN MULTA -tutkimuskonsortio

Strategisen tutkimuksen rahoittama "MULTA - Maanviljelyn monihyötyiset ratkaisut ilmastokestävään ruokajärjestelmään" kattaa kaikki Carbon Action -alustan tavoitteet ja mahdollistaa pitkäjänteisen tutkimuksen.

Lue lisää

MAANEUVO-hanke

Maa- ja vesitekniikan tuki ry:n rahoittama hanke "Kestävä maaperän hoito ja hiiliviljely laajasti käyttöön tutkimustiedon ja neuvonnan avulla" tuo tutkijat, neuvojat ja viljelijät yhteen.

Lue lisää

CARBOCREDIT-hanke

"Nurmen hiilen sidonnan todentaminen (CARBOCREDIT)" –hanke on osa Business Finlandin rahoittamaa CARBO-yhteistyöverkostoa. Hankkeen ytimessä on hiilen sidonnan todentaminen.

Lue lisää

HIILIPOLKU-hanke

Nesslingin Säätiön rahoittama "Hiilipoluilta hiili-highwaylle" -hanke keskittyy Carbon Action -hiiliviljelijöiden kouluttamiseen.

Lue lisää

PUUKUJANNE-hanke

Tiina ja Antti Herlinin säätiön rahoittama "Puiden mahdollisuudet hillitä ilmastonmuutosta pohjoisilla viljelymailla" -hanke tutkii peltometsäviljelyä keinona hillitä ilmastonmuutosta, sekä sen vaikutuksia viljakasvien satoihin.

Lue lisää

MAANPARANNUSAINEET-hanke

Maj ja Tor Nesslingin Säätiön rahoittama ’’Hiilen sitominen peltomaahan: maanparannusaineiden vaikutus mikrobiologiaan’’ selvittää maanparannusaineiden vaikutuksia peltomaan mikrobeihin.

Lue lisää

Maaperän hiilivarastoon ja hiiliviljelyyn liittyviä muita hankkeita

Yhteistyössä