ILMASTO - MAAPERÄ - ITÄMERI

Carbon Action -hiilipilotti tuo yhteen ja toteuttaa huippututkimusta, jonka tarkoitus on selvittää, miten hiili sitoutuu pysyvällä tavalla maaperään, miten varastoitumista voidaan todentaa ja mitkä käytännön maatalouden keinot nopeuttavat varastoitumista. Nämä tiedot ovat kriittisiä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi nykytilanteessa, missä pelkkä päästöjen vähentäminen ei riitä.

Hiilipilotin tieteellistä tutkimustyötä koordinoi Ilmatieteen laitos. Tutkimusverkostossa on mukana mm. Luonnonvarakeskuksen (LUKE), Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Helsingin yliopiston (HY) tutkijoita ja verkostoa kehitetään ja laajennetaan muun muassa tiedetyöpajoilla ja keskusteluilla. Verkosto on luonteeltaan avoin ja uusia aihepiirin tutkijoita toivotetaan tervetulleiksi.

Hiilipilotin tutkimusta tehdään yhteistyössä projektiin ilmoittautuneiden viljelijöiden kanssa, jotta ruohonjuuritason ymmärrys ja käytänteet voidaan huomioida ja tutkimusvaiheessa.

Tieteellistä tutkimustietoa hankitaan ja hyödynnetään useilla eri tasoilla: ydintasolla tutkitaan hiilen kulkeutumista ja varastoitumista mm. maaperäanalyysien, mikrobiologisten analyysien, ilmakehämittausten ja matemaattisten mallinnuksen keinoin tutkimuskentillä. Noin kymmenellä tilalle peltolohkoille perustetaan kokeita, joilla tutkitaan erilaisten hiilensidontatoimenpiteen vaikutuksia hiilen kulkuun ja varastoihin. Sadalla hiilipilottitilalla toteutetaan toimenpiteitä ja kerätään käytännön kokemuksia toimenpiteistä ja niiden vaikutuksista muun muassa maaperän kuntoon ja satotasoihin. Tutkimuksen tuloksia tuodaan osallistuville tiloille ja popularisoidaan suurelle yleisölle.

Tutkimustyössä hyödynnetään ilmakehätieteiden huippuosaamista ainevirtojen mittaamisessa ja selvitetään kuinka satelliittitietoja ja laserkeilausta, voidaan hyödyntää maatalousmaan hiilensidonnan tutkimisessa. Tutkimusverkoston laajentuessa myös käytettävissä olevien menetelmien kirjo kasvaa.

Pilotin tavoitteena on myös varmistaa rahoitus tutkimus- ja toteutustoiminnan laajentamiseksi ja tarvittavien pitkän aikavälin tutkimusten jatkamiseksi. Pilotissa pidetään myös huolta, että tutkimusta tehdään erityisesti ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta kipeimmin tarvittavan tiedon tuottamiseksi.

Hiilipilotti on osa kansainvälistä tutkimusta

Ilmastokriisin vakavuuden vuoksi hiilen varastoimisen ympärillä tehdään tällä hetkellä paljon uutta tieteellistä tutkimusta. Pariisin ilmastokokouksen tavoitteiden ja kokouksen yhteydessä esitetyn ja laajasti hyväksytyn 4‰-aloitteen (4 per mille) myötä aihe on noussut valtioiden ja tutkimuslaitosten agendalle.

Aloitteen keskeinen idea on kasvattaa maaperän hiilivarastoja globaalisti 4 promillea vuosittain. Kasvattamalla maatalousmaiden hiilivarastoja metrin syvyyteen asti 0,4 % saadaan sidottua 2,5 Gt hiiltä vuodessa, joka vastaa 30 % fossiilisten polttoaineiden käytöstä aiheutuvista hiilidioksidipäästöistä (Minasny ym. 2017). Aloitteessa ollaan tutkimusvaiheessa ja keskeiset tutkimuskysymykset ovat, miten hiilensidontaa voidaan käytännössä toteuttaa ja miten hiilen sitomista maahan voidaan luotettavalla ja yleistettävällä tavalla mitata. Suomalainen Carbon Action -hiilipilotti on jo nyt herättänyt kansainvälistä kiinnostusta koska se tuo kunnianhimoisesti yhteen paitsi erialojen tutkimusta, myös käytännön maatalouden toimijoita.

Tiedetyöpaja 28.2.2018 (viisi esitystä)

Maaperäprosessit (pj Jussi Heinonsalo, IL)​
Maaperän hiilensidonnan todentaminen (pj Kristiina Regina, Luke)

Lataa materiaalit

Tiedetyöpaja 11.4.2018 (yksi esitys)

Maaperän hiilensidonta – talous ja ilmastopolitiikka
(pj Markku Ollikainen, Helsingin yliopisto sekä Jussi Lankoski, OECD)

Lataa materiaalit

Lisätietoja:
Ilmastojärjestelmätutkimuksen yksikön päällikkö, Tutkimusprofessori
Ilmatieteen laitos
Jari Liski

jari.liski@fmi.fi

Lähde:
Minasny, B., Malone, B. P., McBratney, A. B., Angers, D. A., Arrouays, D., Chambers, A., Chaplot, V., Chen, Z., Cheng, K., Das, B. S., Field, D. J., Gimona, A., Hedley, C. B., Hong, S. Y., Mandal, B., Marchant, B. P., Martin, M., McConkey, B. G., Mulder, V. L., O’Rourke, S., Richer-de-Forges, A. C., Odeh, I., Padarian, J., Paustian, K., Pan, G., Poggio, L., Savin, I., Stolbovoy, V., Stockmann, U., Sulaeman, Y., Tsui, C., Vågen, T., van Wesemael, B. & Winowiecki, L. 2017. Soil carbon 4 per mille. Geoderma, Volume 292: 59-86. https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2017.01.002