ILMASTO - MAAPERÄ - ITÄMERI - BIODIVERSITEETTI

Tiede

Carbon Action -alusta tuo yhteen ja toteuttaa korkeatasoista tieteellistä tutkimusta maaperän hiilensidonnan tehostamiseksi ja maanviljelyn ilmastovaikutusten parantamiseksi. Alustalla on useita hankkeita ja laaja tutkimusverkosto. Löydät lisää eri hankkeista alempaa tältä sivulta.

Tavoitteena on kehittää hiilensidontaa nopeuttavia regeneratiivisia viljelymenetelmiä yhteistyössä hiilipilottitilojen kanssa sekä luoda erilaisia mittauksia ja mallitusta hyödyntävä käytännöllinen järjestelmä hiilensidonnan ja ilmastovaikutusten määrittämiseksi ja todentamiseksi. Hiilen virtoja ja varastoitumista sekä kasvillisuuden ja maaperän monimuotoisuuden merkitystä mitataan tutkimusaloilla maaperä- ja mikrobianalyysein, ilmakehämittauksin sekä mallinnuksin. Lisäksi tutkitaan ravinteiden huuhtoutumista sekä sadon ravitsemuksellista laatua. Talousvaikutusten analyysien avulla varmistetaan, että kehitettävät hiiliviljelyn keinot ovat tehokkaita ja että niitä voidaan soveltaa käytännössä.

Carbon Action -alustan tieteellistä tutkimustyötä koordinoi Ilmatieteen laitos. Tutkimusverkostossa on mukana Luonnonvarakeskus (LUKE), Suomen ympäristökeskus (SYKE), Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto, Zürichin yliopisto ja Ruralia-instituutti. Verkosto tekee myös laajaa kansainvälistä tutkimusyhteistyötä. Verkosto on luonteeltaan avoin ja uusia aihepiirin tutkijoita toivotetaan tervetulleiksi.

Tieteellistä tutkimustietoa hankitaan useilta eri tasoilta.

Pilottitilat: Sadalla hiilipilottitilalla toteutetaan toimenpiteitä ja kerätään käytännön kokemuksia toimenpiteistä ja niiden vaikutuksista mm. maaperän kuntoon ja satotasoihin. Jokaisella tilalla myös otetaan maanäytteitä koe- ja verrokkilohkoista. Lisäksi 32 tilalla otetaan maanäytteitä metrin syvyyteen saakka ja 20 tilan peltolohkoille perustetaan kokeita hiilen kulun ja hiilivarastojen tarkempaan tutkimukseen. Näillä 20 tilalla myös tutkitaan maan kasvukunnon vaikutuksia hiilen sidontaan ja vesistöpäästöihin.

Pitkäaikaiset koealat: Pitkäaikaisilla koealoilla (n. 9) tutkitaan hiilivaraston muutoksia maan eri maakerroksissa, sekä ravinteiden huuhtoutumista. Kahdella koealalla tutkitaan viljelykiertojen ja hiilen kertymisen potentiaalia laajalla toimenpidevalikoimalla.

Intensiivikoealat: Intensiivikoealueilla Qvidjassa, Viikissä, Kilpiässä ja Ruukissa tutkitaan hyvin yksityiskohtaisesti hiilen kulkeutumista ja varastoitumista mm. ilmakehämittausten ja matemaattisten mallinnusten avulla.


Carbon Action -tutkimuskysymykset:

– Kasvillisuuden ja maaperän prosessit: Miten lisätään hiilen sidontaa ja mahdollisimman pysyvän hiilen muodostumista?

– Viljelymenetelmät: Miten parannetaan viljelymenetelmiä, jotta hiilen sidonta, luonnon monimuotoisuus, ravinteiden pidättyminen, maaperän terveys ja tuottavuus sekä sadon ravitsemuksellinen laatu lisääntyvät?

– Todentaminen ja mallintaminen: Miten mitata ja todentaa hiilen sitoutuminen ja muut ilmastovaikutukset?

– Talous ja ohjauskeinot: Miten tuodaan sidottu hiili ’markkinoille’ ja miten sitä voidaan hyödyntää julkisen ja yksityisen sektorin ilmastotyössä? Miten saadaan ilmasto- ja maatalouspolitiikka tukemaan näiden ratkaisujen käyttöönottoa Suomessa ja muualla?


Lisätietoja:

Jari Liski
Tutkimusprofessori, Ilmastojärjestelmätutkimuksen yksikön päällikkö
Ilmatieteen laitos
jari.liski@fmi.fi

Carbon Action -alustaan liittyy useita hankkeita. Katso kaikki täältä