ILMASTO - MAAPERÄ - ITÄMERI

Tiede

Carbon Action tuo yhteen ja toteuttaa huippututkimusta, jonka tarkoitus on selvittää, miten hiili sitoutuu pysyvällä tavalla maaperään, miten varastoitumista voidaan todentaa ja mitkä käytännön maatalouden keinot nopeuttavat varastoitumista. Nämä tiedot ovat kriittisiä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi nykytilanteessa, missä pelkkä päästöjen vähentäminen ei riitä.

Hiilipilotin tieteellistä tutkimustyötä koordinoi Ilmatieteen laitos. Tutkimusverkostossa on mukana mm. Luonnonvarakeskuksen (LUKE), Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Helsingin yliopiston (HY) tutkijoita ja verkostoa kehitetään ja laajennetaan muun muassa tiedetyöpajoilla ja keskusteluilla. Verkosto on luonteeltaan avoin ja uusia aihepiirin tutkijoita toivotetaan tervetulleiksi.

Hiilipilotin tutkimusta tehdään yhteistyössä projektiin ilmoittautuneiden viljelijöiden kanssa, jotta ruohonjuuritason ymmärrys ja käytänteet voidaan huomioida jo tutkimusvaiheessa.

Tieteellistä tutkimustietoa hankitaan ja hyödynnetään useilla eri tasoilla: ydintasolla tutkitaan hiilen kulkeutumista ja varastoitumista mm. maaperäanalyysien, mikrobiologisten analyysien, ilmakehämittausten ja matemaattisten mallinnusten keinoin tutkimuskentillä. Noin kymmenellä tilalla peltolohkoille perustetaan kokeita, joilla tutkitaan erilaisten hiilensidontatoimenpiteen vaikutuksia hiilen kulkuun ja varastoihin. Sadalla hiilipilottitilalla toteutetaan toimenpiteitä ja kerätään käytännön kokemuksia toimenpiteistä ja niiden vaikutuksista muun muassa maaperän kuntoon ja satotasoihin. Tutkimuksen tuloksia tuodaan osallistuville tiloille ja popularisoidaan suurelle yleisölle.

Tutkimustyössä hyödynnetään ilmakehätieteiden huippuosaamista ainevirtojen mittaamisessa ja selvitetään, kuinka satelliittitietoja ja laserkeilausta voidaan hyödyntää maatalousmaan hiilensidonnan tutkimisessa. Tutkimusverkoston laajentuessa myös käytettävissä olevien menetelmien kirjo kasvaa.

Carbon Actionin tavoitteena on myös varmistaa rahoitus tutkimus- ja toteutustoiminnan laajentamiseksi ja tarvittavien pitkän aikavälin tutkimusten jatkamiseksi. Projektissa pidetään myös huolta, että tutkimusta tehdään erityisesti ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta kipeimmin tarvittavan tiedon tuottamiseksi.

Carbon Action on osa kansainvälistä tutkimusta

Ilmastokriisin vakavuuden vuoksi hiilen varastoimisen ympärillä tehdään tällä hetkellä paljon uutta tieteellistä tutkimusta. Pariisin ilmastokokouksen tavoitteiden ja kokouksen yhteydessä esitetyn ja laajasti hyväksytyn 4‰-aloitteen (4 per mille) myötä aihe on noussut valtioiden ja tutkimuslaitosten agendalle.

Aloitteen keskeinen idea on kasvattaa maaperän hiilivarastoja globaalisti 4 promillea vuosittain. Kasvattamalla maatalousmaiden hiilivarastoja metrin syvyyteen asti 0,4 % saadaan sidottua 2,5 Gt hiiltä vuodessa, joka vastaa 30 % fossiilisten polttoaineiden käytöstä aiheutuvista hiilidioksidipäästöistä (Minasny ym. 2017). Aloitteessa ollaan tutkimusvaiheessa ja keskeiset tutkimuskysymykset ovat, miten hiilensidontaa voidaan käytännössä toteuttaa ja miten hiilen sitomista maahan voidaan luotettavalla ja yleistettävällä tavalla mitata. Suomalainen Carbon Action -projekti on jo nyt herättänyt kansainvälistä kiinnostusta, koska se tuo kunnianhimoisesti yhteen paitsi erialojen tutkimusta, myös käytännön maatalouden toimijoita.

Lisätietoja:

Jari Liski

Ilmastojärjestelmätutkimuksen yksikön päällikkö, Tutkimusprofessori
Ilmatieteen laitos

jari.liski@fmi.fi

Luonnon monimuotoisuus

Nesslingin säätiö rahoittaa Carbon Action -hankealustan keskeistä osuutta luonnon monimuotoisuuden vaikutuksesta peltojen kykyyn varastoida hiiltä. Tutkimuksen lisäksi panostetaan vaikuttamistyöhön.

Lue lisää

STN MULTA -tutkimuskonsortio

Carbon Action -alustalle suunniteltu "Multi-benefit solutions to climate-smart agriculture" -tutkimushanke aloittaa työnsä Strategisen neuvoston tutkimusrahoituksella.

Lue lisää

MAANEUVO-hanke

Maa- ja vesitekniikan tuki ry:n rahoittama hanke "Kestävä maaperän hoito ja hiiliviljely laajasti käyttöön tutkimustiedon ja neuvonnan avulla" tuo tutkijat, neuvojat ja viljelijät yhteen.

Lue lisää

Yhteistyössä