KLIMATET - JORDMÅNEN- ÖSTERSJÖN - BIODIVERSITETEN

Vetenskap

Carbon Action-plattformen samlar och bedriver högkvalitativ vetenskaplig forskning vars mål är att effektivera kolinlagring i marken och förbättra jordbrukets klimatpåverkan. På plattformen ingår flera olika projekt och ett tvärvetenskapligt forskningsnätverk. Mera information om projekten finns nere på denna sida på finska.

Målet är att i samarbete med pilotgårdarna utveckla regenerativa jordbruksmetoder som påskyndar kolinlagringsprocesser, samt att skapa ett praktiskt kvantifierings- och verifieringssystem för kolinlagring och klimatpåverkan genom att kombinera olika mätningar och modellering. På forskningsområdena mäts kolets kretslopp och inlagring, liksom betydelsen av växtlighetens och jordmånens mångfald med hjälp av jordmåns- och mikrobanalyser, atmosfäriska mätningar och modellering. Dessutom studeras näringsurlakning och skördens näringsmässiga kvalitet. Vi kan också genom ekonomiska analyser säkerställa att de utvecklade metoderna för kolinlagrande jordbruk är effektiva och att de kan tillämpas i praktiken.

Carbon Action-plattformens vetenskapliga forskningsarbete koordineras av Meteorologiska institutet. Forskningsnätverket består av Naturresursinstitutet (LUKE), Finlands miljöcentral (SYKE), Helsingfors universitet, Tammerfors universitet, Zürichs universitet och Ruralia-institutet. Nätverket bedriver också ett omfattande internationellt forskningssamarbete. Nätverket är öppet till sin karaktär och nya forskare i området är välkomna.

Vetenskapliga forskningsdata erhålls från flera olika nivåer

Pilotgårdarna: På våra hundra pilotgårdar insamlas erfarenheter av de olika åtgärderna och deras effekter på bland annat jordhälsa och skördkvalitet. Markprover tas från försöks- och kontrollskiftena på varje gård. Dessutom tas jordprover på upp till en meters djup på 32 gårdar och på 20 gårdars åkerskiften anläggs test för närmare forskning av kolets kretslopp och kollager. På dessa 20 gårdar undersöks också inverkan på kolinlagring och utsläpp i vattendrag.

Långvarig provyta: På de långvariga provytorna (cirka 9) studeras förändringar i kollagren i olika jordskikt, samt näringsurlakning. Potentialen för växelbruk och kolackumulering undersöks med flera olika åtgärder på två provytor.

Intensivprovyta: På intensivprovytorna i Qvidja, Vik, Kilpiä och i Ruukki forskas kolets kretslopp och kolinlagring med hjälp av bland annat atmosfärisk mätning och matematiska modeller.

Carbon Action-forskningsfrågor

– Växtlighetens och markens processer: på vilka sätt kan man stödja kolinlagring och en möjligast stabil bildning av markkol?

– Jordbruksmetoder: Hur kan man förbättra odlingsmetoderna så att kolinlagring, biologisk mångfald, näringsämnenas absorbering, jordhälsa och produktivitet samt skördens näringsmässiga kvalitet ökar?

– Verifiering och modellering: På vilka sätt kan man kvantifiera och verifiera kolinlagring och andra klimatpåverkan?

– Ekonomi och styrmedel: Hur ska det bundna kolet införas ”på marknaden” och hur kan det utnyttjas i den offentliga och privata sektorns klimatarbete? Hur kan klimat- och jordbrukspolitik engageras för att stödja verkställandet av dessa lösningar i Finland och annanstans?

Mer information

Jari Liski
Forskningsprofessor, Enhetschef för forskning i klimatsystemet
Meteorologiska institutet
jari.liski@fmi.fi

Projekt

Läs mera

Vetenskapliga publikationer

Läs mera

Field Observatory

Läs mera