CARBON ACTION MARKVÅRD

Projekt: Carbon Action Markvård

Tidsperiod: 2022–2023

Ansvarig: Anne Antman, BSAG, anne.antman@bsag.fi

Finansiär: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, EU:s finansieringsandel 42 procent


Kort beskrivning:

En åker i gott skick ger goda skördar i växlande väderleksförhållanden och möjliggör kolinlagring i marken. För att hitta faktorerna som försämrar markbördigheten i åkern behövs noggranna observationer och mätningar.

Huvudmålsättningen för projektet ”Carbon Action Markvård” är att öka kunskapen bland svenskspråkiga bönder i Nyland om hur man mäter och observerar åkermarkens skick, samt hur bördigheten förbättras.

Projektet skapar och testar en mall som odlare kan använda för att göra upp en egen markvårdsplan. Växtodlingsrådgivare och jordbrukare kan utnyttja mallen för att utreda och förbättra en åkers skick. I mallen ingår en inledande kartläggning av åkerns vattenhushållning, markstruktur och näringsämnena i marken, samt inomfältsvariation. På basis av kartläggningarna görs en plan för förbättringsåtgärderna ute på åkern. Mallen utarbetas och testas på gårdar i Nyland.

Kartläggningen av utgångsläget på de olika gårdarna filmas. Materialet klipps till korta videor som visar vad som är viktigt att granska på de egna åkrarna, hur man gör det med enkla medel som ofta finns färdigt på gården, samt vilka upptäckter man kan göra.

Projektet producerar artiklar som lyfter fram problemen som odlarna påträffar på de olika skiftena. Artiklarna belyser också de åtgärder som planeras för att förbättra skiftenas skick.

Information förmedlas dessutom via en fältträff. Ytterligare videofilmas svenskspråkiga presentationer av fältförsök, forskningsutrustning och -resultat. Videorna gör forskning på Carbon Action-plattformen tillgänglig för de svenskspråkiga jordbrukarna.