KLIMATET - JORDMÅNEN - ÖSTERSJÖN - BIODIVERSITETEN

Projekt

Carbon Action-plattformen sammanför och genomför vetenskaplig forskning på hög nivå för att effektivera kolinlagringen i jordbruksmarken och förbättra jordbrukets klimatpåverkan. Plattformen inrymmer flera projekt och ett omfattande forskningsnätverk.

Carbon Action-jordbrukarsamarbete och JÄRKI

BSAGs JÄRKI-projekt har främjat hållbart jordbruk sedan 2009. Projektet fick 2019 fortsatt finansiering för fem år av projektets huvudfinansiärer, Louise och Göran Ehrnrooths Stiftelse och Sophie von Julins Stiftelse.

Läs mera på finska

TWINWIN-projektet

Nesslings stiftelse finansierar en central del på Carbon Action-plattformen som fokuserar på den biologiska mångfaldens inverkan på åkrarnas kolinlagringskapacitet. Förutom forskning läggs tonvikten på påverkningsarbete.

Läs mera på finska

STN MULTA -forskningskonsortium

Finansierat av Rådet för strategisk forskning, "MULTA - Maanviljelyn monihyötyiset ratkaisut ilmastokestävään ruokajärjestelmään" (MULTA - Mångnyttiga jordbrukslösningar för ett hållbart livsmedelssystem) täcker alla Carbon Action-plattformens mål och möjliggör en långsiktig forskning.

Läs mera på finska

LOHKO-KHK

LOHKO-KHK -projektet finansieras av jord- och skogsbruksministeriet och är en del av Fånga kolet -programmet. Huvudsyftet med projektet är att utveckla ett system för beräkning av växthusgasutsläpp skiftesspecifikt i Finland.

Läs mera

FIN SOIL ACTION

FIN SOIL ACTION-projektet finansieras av jord- och skogsbruksministeriet och hör till Fånga kolet-programmet. Projektet gör finländsk expertis gällande jordmånen synligare, ökar dess inflytande och utvecklar samarbetet i internationella nätverk.

Läs mera

Onlinekursen Grunderna i regenerativt jordbruk

Kursen erbjuder jordbrukare aktuell och vetenskapsbaserad information om jordbruksmetoder som förbättrar marken, skördarna och miljön. Kursen är kostnadsfri och öppen för alla och erbjuder mångsidigt inlärningsmaterial och praktiska verktyg som kan tillämpas på den egna gården.

Läs mera

MAANEUVO-projektet

Projektet "Kestävä maaperän hoito ja hiiliviljely laajasti käyttöön tutkimustiedon ja neuvonnan avulla" (Hållbar skötsel av jordmånen och kolinlagrande jordbruk i större utsträckning med hjälp av forskningsdata och rådgivning) finansieras av Maa- ja vesitekniikan tuki ry och för forskare, rådgivare och jordbrukare samman.

Läs mera på finska

MAANPARANNUSAINEET-projektet

Projektet ’’Hiilen sitominen peltomaahan: maanparannusaineiden vaikutus mikrobiologiaan’’ (Kolbindning i åkermarken: jordförbättringsmedlens inverkan på mikrobiologin), finansierat av Maj och Tor Nesslings stiftelse, undersöker jordförbättringsmedlens inverkan på åkermarkens mikrober.

Läs mera på finska

FluCS Tool-projektet

I projektet "Ratkaisuja maaperän hiilensidonnan luotettavaan määrittämiseen" (Lösningar för pålitlig verifiering av kolinlagringen), finansierat av Maj och Tor Nesslings stiftelse, utvecklas verktyg för mätning och verifiering av kolbindning.

Läs mera på finska

Carbon Action Svenskfinland

Projektet Carbon Action Svenskfinland finansieras av SLC, Jordfonden och Svenska kulturfonden och utvidgar verksamheten på Carbon Action-plattformen till de svenskspråkiga områdena i Finland.

Läs mera

INAR RI Agriculture-projektet

Projektet INAR RI Agriculture, finansierat av Finlands Akademi och koordinerat av Helsingfors universitet, utreder de nordliga jordbruksmarkernas växthusgasutsläpp och kapacitet att lagra kol.

Läs mera på finska här

LIFE CarbonFarmingScheme

LIFE CarbonFarmingScheme Projektet LIFE CarbonFarmingScheme tillhandahåller information om metoder, som kan användas till att sporra aktörer inom jord- och skogsbruk till att vidta mångnyttiga och kolbindande åtgärder. Projektet kommer att undersöka förutsättningarna för nya incitament som kombinerar EU:s klimatmål, den frivilliga kolmarknaden samt medel för jord- och skogsbrukspolitik, och som skulle kunna införas i europeiskt jord- och skogsbruk. Projektet finansieras av Europeiska unionens LIFE-program.

Läs mera

Projekten HAVSMANUALEN 2 & 3

I denna projekthelhet som finansieras av Bergsrådinnan Sophie von Julins Stiftelse och Programmet för effektiverat vattenskydd, fördjupar man sig i kustvattnens roll i flödet av kol och närsalter mellan land, vatten och atmosfären genom att kombinera grundforskning, metodutveckling och miljövård.

Läs mera

BIOHILA

BIOHILA -projektet finansieras av jord- och skogsbruksministeriet och är en del av Fånga kolet -programmet. Huvudsyftet med projektet är att utveckla en metod som kan producera exakt information om åkerns biomassa och att använda denna information för beräkning av koldioxidbalansen i jordbruket, för klimatarbete inom den offentliga och privata sektorn samt för livsmedelsproduktion.

Läs mera

ACCC –FLAGGSKEPPSPROGRAMMET

ACCC –flaggskeppsprogrammet strävar efter att ta sig an två stora globala utmaningar: klimatförändringen och försämrad luftkvalitet.

Läs mera

DEEP-SOM-projektet

DEEP-SOM-projektet, som finansieras av Finlands Akademi och koordineras av Helsingfors universitet, undersöker bildningen och dynamiken av jordens organiska material i de djupa jordskikten.

Läs mera

SOCCHA-projektet

SOCCHA-projektet, finansierat av Finlands Akademi, undersöker kolmängden och dess fördelning i jordmånen med hjälp av laserinducerad nedbrytningsspektroskopi (LIBS).

Läs mera

Pölyttäjäystävällinen maatila -projektet

Maj och Tor Nesslings Stiftelse finansierar projektet som främjar biologisk mångfald genom att skapa ett koncept för finska lantbruk vid namn "Den pollinerarvänliga gården".

Läs mera på finska här

CO-CARBON-projektet

Projektet finanseiras av Rådet för strategisk forskning. Projektets fokus är mätning och modellering av kolinlagringen i urbana grönområden.

Läs mera på finska här

Tutkimustietoa ruokajärjestelmän toimijoille-projektet

Projektet, som finansieras av Jenny och Antti Wihuris stiftelse, producerar forskningsbaserad kunskap för olika aktörer i livsmedelssystemet, från jordbrukare till företag.

Läs mera på finska här

Hiiliviljelyä tilannetajuisesti (HITTI)-projektet

HITTI-projektet är en del av forsknings- och innovationsprogrammet Fånga kolet och finansieras av Jord- och skogsbruksministeriet. Projektet utvecklar situationsanpassade odlingsmetoder som ökar kolinlagringen i odlingsmarkerna.

Läs mera på finska här

Carbon Action Markvård

Målsättningen är att öka kunskapen bland svenskspråkiga bönder i Nyland om hur man mäter och observerar åkermarkens skick, samt hur man kan förbättra bördigheten. Projektet finansieras av Europeiska landsbygdsfonden.

Läs mera

Avslutade projekt

PUUKUJANNE-projektet

Projektet "Puiden mahdollisuudet hillitä ilmastonmuutosta pohjoisilla viljelymailla" (Möjligheterna för träd att stävja klimatförändringen på nordliga jordbruksmarker), finansierat av Tiina och Antti Herlins stiftelse, forskar i möjligheterna att använda trädjordbruk för att stävja klimatförändringen, samt i trädjordbrukets effekter på spannmålsskördarna.

Läs mera på finska

Regenerativt jordbruk i Nordösteuropa

Projektet undersökte de nuvarande omständigheterna för maltkornsodling i Finland, Polen och Litauen och möjligheterna för att främja regenerativ odling.

Läs mera

HIILIPOLKU-projektet

"Hiilipoluilta hiili-highwaylle" -projektet finansieras av Nesslings stiftelse och fokuserar på utbildningen av Carbon Action-odlare.

Läs mera på finska

CARBOCREDIT-projektet

Projektet "Nurmen hiilen sidonnan todentaminen (CARBOCREDIT)" (Verifiering av kolbindningen i vallen) är en del av CARBO-samarbetsnätverket som finansieras av Business Finland. Kärnan i projektet är verifieringen av kolbindning.

Läs mera på finska