KLIMATET - JORDMÅNEN - ÖSTERSJÖN - BIODIVERSITETEN

FIN SOIL ACTION

Projekt: Internationellt jordmånssamarbete för större synlighet och inflytande FIN SOIL ACTION

Tidsperiod: 2021–2023

Konsortium: Baltic Sea Action Group (BSAG) och Meteorologiska Institutet (FMI)

Ansvarspersoner: Elisa Vainio (BSAG), Laura Höijer (BSAG) och Annalea Lohila (FMI)

Finansiär: Jord- och skogsbruksministeriet, forsknings- och innovationsprogrammet Fånga kolet (Hiilestä kiinni)

Kort beskrivning: Projektets huvudsakliga mål är att göra finländsk expertis gällande jordmånen synligare, öka dess inflytande, förstärka finländska experters nationella och internationella nätverk samt utveckla samarbetet i centrala internationella nätverk.

Projektet utnyttjar existerande nationella och internationella nätverk, projekt och evenemang. På så sätt ökar projektet medvetenheten om de ovannämnda och ökar deras inflytande, bygger samarbete, skapar synergier, nya möjligheter och finansieringsmöjligheter.

Genom projektet blir Finlands och Carbon Actions samarbete med 4/1000-initiativet tätare. Projektet fungerar aktivt i de arbetsgrupper inom 4/1000-initiativet som är centrala för Finland och främjar dem på olika sätt. År 2023 ordnar projektet ”4/1000 Northern Europe”-evenemanget tillsammans med 4/1000. Finland tar sin plats inom förtruppen som främjar kolinlagring i jordbruksmark och samtidigt ges finländska forskare och andra aktörer möjlighet att stärka sina internationella nätverk.

Genom tillställningar och annan verksamhet främjar projektet arbetet för MRV (Monitoring, Reporting, Verification), koldioxidmarknadsmekanismer och användarvänliga verktyg för monitorering av kolinlagring. Projektet främjar regenerativ skötsel av marken, monitorering av marken, certifiering, klimatlösningar för torvmarker samt engagerandet av medborgare. Projektet strävar också efter att sammankoppla åtgärder som bromsar klimatförändringen och förlusten av biodiversitet. I Finland bedrivs högklassig forskning kring temat och projektet lyfter fram det här i internationella nätverk och evenemang.

BSAG ansvarar för ledandet av projektet, koordineringen, kommunikation, ordnandet av tillställningar, deltagande i tillställningar samt interaktion. Meteorologiska institutet ansvarar för det vetenskapliga samarbetet och koordinationen som görs tillsammans med 4/1000-initiativet. EJP SOIL-programmet / EJP SOIL National Hub är en central samarbetspart.