Upptäck och sköt om den biologiska mångfalden i jordbruksmiljön

3.6.2020

Boskapsskötsel och odling har format naturen i jordbrukslandskapet genom århundraden. Då kreaturen gick på bete på naturbetesmarker och foder slogs på ängar, vägrenar mm. gynnades vissa vilda växter och djur. Resultatet var en rik biologisk mångfald. I och med att jordbruket förändrats har många växt- och djurarter minskat eller försvunnit, men en del av dem finns fortfarande kvar. Det lönar sig att sköta om den biologiska mångfalden på den egna gården, eftersom man samtidigt kan gynna bl.a. pollinatörer, vilt och naturliga fiender till skadedjur.

I guiden Din änglamark utgiven av Natur och Miljö finns tips på hur markägare kan känna igen platser som hyser ett rikt växt- och djurliv. Dessutom innehåller guiden tips på hur man kan sköta om den biologiska mångfalden.

Läs även dessa

Uppgifter i onlinekursen Grunderna i regenerativt jordbruk

Den pollinerarvänliga gården

Test med titerplatta för att definiera aggregatstabiliteten

Förhindrande av markpackning