Reglerad dränering

3.6.2020

I ett reglerbart dräneringssystem regleras vattenavrinningen via täckdikningen genom att installera reglerbrunnar, vars vattenmängd kan regleras med hjälp av olika slags dämningsanordningar. Reglerad dränering gör det möjligt att reglera grundvattennivån så att den tidvis är högre än med normal dränering. Detta gör att mindre vatten rinner bort via täckdikena och marken hålls fuktigare. På så sätt kan man minska näringsutlakningen och effektivera grödornas vatten- och näringsupptag. Att höja grundvattennivån i torvåkrar bromsar nedbrytningen av torv och minskar därmed utsläpp av växthusgaser. 

Reglerad dränering lämpar sig bäst för jämna åkrar med mycket vattengenomsläpplig jord. Fina mojordar och grovkornigare jordarter samt grynleror är mycket lämpliga för reglerad dränering.  Nära täckdikena måste det finnas ett markskikt med låg vattengenomsläpplighet för att uppdämningen ska fungera.  

Bekanta dig med Landsbygdsnätverkets broschyr om reglerad dränering och dess principer, effekter och funktion! 

Läs även dessa

Uppgifter i onlinekursen Grunderna i regenerativt jordbruk

Den pollinerarvänliga gården

Test med titerplatta för att definiera aggregatstabiliteten

Förhindrande av markpackning