Bete för biologisk mångfald

3.6.2020

Det finns ängar och hedar, hagmarker och skogsbeten, gränszoner mellan åker och skog, skogsholmar, alluviala ängar och strandbeten, impediment och åkerbeten. Betesmarkerna är en väsentlig del av naturens mångfald och jordbrukslandskapet. 

Vårdbiotoperna som formats av ett långvarigt och oavbrutet bete är unika i sin artrikedom. De miljöer i jordbrukslandskapet som har den största biologiska mångfalden är också de mest hotade. Alla vårdbiotoper har bedömts vara hotade.  

Läs Järki-projektets infokort om hur man främjar den biologiska mångfalden genom bete!

Läs även dessa

Uppgifter i onlinekursen Grunderna i regenerativt jordbruk

Den pollinerarvänliga gården

Test med titerplatta för att definiera aggregatstabiliteten

Förhindrande av markpackning