Carbon Action Svenskfinlands webbinarier

Fortsätt scrolla ner för att se alla webbinarier.

Webbinarium 23.11.2022 Effektiv ogräsreglering med mindre växtskyddsmedel och jordbearbetning

Universitetslektor och docent Anneli Lundkvist från Sveriges lantbruksuniversitet forskar i ogräsbiologi och ogräsreglering. Hon berättar om hur vi kan förebygga ogräs och tajma nödvändig ogräsbekämpning. Dessutom uppdaterar hon oss om ny forskning och nya tekniker för hållbar ogräsbekämpning. Vi diskuterar hur vi kan utveckla ett odlingssystem som kräver så lite herbicider och jordbearbetning som möjligt. Jordbrukare Robin Nygård från Lappträsk berättar om sina erfarenheter av kolinlagrande odlingsmetoder och ogräsbekämpning.


Webbinarium 18.3.2022: Utnyttja biologisk kvävefixering optimalt

Kvävefixerande bakterier lever i symbios med baljväxter och bildar knölar på baljväxternas rötter. Att odla baljväxter kan därför tillföra åkern kväve och minska behovet av konstgödsel. Professor Kristina Lindström från Helsingfors universitet berättar om hur biologisk kvävefixering sker i baljväxternas rotsystem. Hon talar också om hur kvävet kan utnyttjas effektivare för att minimera förlusten av kväve. Rådgivare Micaela Ström från Nylands Svenska Lantbrukssällskap ger odlingstips om hur man kan maximera kvävefixeringen.

Kristina Lindströms presentation: Kvävets roll inom växtodling

Micaela Ströms presentation: Hur maximera kvävefixering?


Webbinarium 16.2.2022: Hur mäts kolinlagring i jordbruksmark?

Hur gör man för att mäta mängden kol som inlagras i åkermarken under olika förhållanden? Forskningskoordinator Åsa Stam från Meteorologiska institutet redogör för forskningen på Carbon Action-gårdarna där kolinlagrande odlingsmetoder testas. I webbinariet deltar också Meterologiska institutets vetenskapliga direktör Jari Liski, som ansvarar för forskningen på Carbon Action-pilotgårdarna. Jari svarar på frågor i slutet av webbinariet.

Åsa Stams presentation: Hur mäts kolinlagring i jordbruksmark?


Webbinarium 16.11.2021: Blommande åkerkanter gynnar pollinerare och grödor

Petter Haldéns presentation: Blommande åkerkanter gynnar pollinerare och grödor

Mattias Hammarstedts presentation: Hela Sverige blommar – Ett samarbetsprojekt för gladare pollinatörer


Webbinarium 21.10.2021: Bättre bördighet och mullhalt – hur svenska odlare lyckats få bättre skördar

Hur bär sig jordbrukare i vårt grannland åt för att höja mullhalten och skördenivån? Kunde metoderna anpassas och tillämpas på finländsk åkermark? Under webbinariet får vi höra om svenska odlares erfarenheter av åtgärder som förbättrar bördigheten. Växtodlingsrådgivare Martin Pettersson från Hushållningssällskapet i Örebro berättar om hur svenska jordbrukare lyckats höja både mullhalten och skördenivån.

Martin Petterssons presentation ”Mullhaltsuppbyggnad i svenskt jordbruk”


Webbinarium 9.4.2021: Täckdikning – problemlösning och planering

Fungerande dränering lägger grunden för goda skördar men ibland förekommer det funktionsstörningar i dräneringen.

Under webbinariet den 9.4.2021 berättade Helena Äijö, verksamhetsledare för Täckdikningsföreningen, om hur man kan sköta om täckdiken för att undvika och lösa problem. Dräneringsplanerare Mikael Blomqvist från Österbottens Svenska Lantbrukssällskap berättade om vad ska man beakta vid täckdikning och vad som ingår i förundersökningen före man kan påbörja täckdikningen. Blomqvist berättade också om kostnader och investeringsstöd.

Mikael Blomqvists presentation ”Planering av täckdikning”

Mikael Blomqvists presentation ”Stöd för täckdikning

Helena Äijös presentation ”Skötsel av täckdiken för att undvika och lösa problem”


Webbinarium 18.2.2021: Förbättra markens bördighet med fånggrödor

Vad behöver man beakta när man planerar att odla fånggrödor? Under Carbon Action Svenskfinlands webbinarium 18.2 besvarade Göran Bergkvist, docent och universitetslektor i växtodlingslära vid Sveriges lantbruksuniversitet, den frågan. Han berättade också om fånggrödors förfruktsvärde och gav tips på hur och när fånggrödorna ska sås och hur och när de borde avslutas.

Tony Hydén, som är jordbrukare och verksamhetsledare för andelslaget Lappträsk Farmarna, berättade om sina erfarenheter av odlingen av fånggrödor.


Webbinarium 26.11.2020: Bättre skördar genom minskad markpackning och förbättrad markstruktur

En god markstruktur lägger grunden för en god skörd. Markpackning försämrar skördenivåerna, odlingsväxternas tillväxt och åkerns vattenhushållning. I det här webbinariet berättar Thomas Keller, professor i markmekanik och jordbearbetning vid Sveriges lantbruksuniversitet, hur vi kan känna igen en packad åkermark och hur mycket markpackning kostar i form av lägre skördar.

Thomas Kellers presentation om markpackning.


Webbinarium 28.10.2020: Markens mikrober – odlarens viktiga medarbetare

I det här webbinariet tar professor Kristina Lindström oss på en tur genom markmikrobernas värld. Marken sjuder av liv och om vi förstår mikroberna och slår vakt om dem, så ser de i sin tur till att odlingen kan fortsätta framgångsrikt.

Kristina Lindströms presentation om markmikrober.


Webbinarium 8.10.2020: Jordbrukaren, odlingsmarken och klimatet – hur vinner alla tre på kolinlagrande jordbruk?

I Carbon Action Svenskfinlands första webbinarium ger Anne Antman från Baltic Sea Action Group en introduktion till kolinlagrande jordbruk och jordbrukaren Patrick Nyström om hur och varför han jobbar för bättre jordhälsa.

Anne Antmans presentation: Kolinlagrande jordbruk

Patrick Nyströms presentation: Kolinlagrande jordbruk på
Verkatakkila gård