KLIMATET- JORDMÅNEN - ÖSTERSJÖN - BIODIVERSITETEN

Material för jordbrukare

I Carbon Action arbetar över hundra pilotgårdar med kolinlagring i åkermarker. Kolinlagrande jordbruk är förnyande eller regenerativt, eftersom åtgärderna leder till att marken och dess funktioner förnyas och regenereras, istället för att förbrukas och utarmas.

Kolinlagrande jordbruk är mångnyttigt eftersom det inte bara ökar kolinlagringen, utan förbättrar dessutom markstrukturen, ökar den biologiska mångfalden, motverkar erosion och skyddar på så sätt också vattendragen. Ytterligare möjliggör det större skördar.

Kolinlagrande jordbruksmetoder är bland annat åtgärder som ökar den biologiska aktiviteten i jordmånen och växternas fotosyntes samt förbättrar åkerjordens struktur:

förbättring av vattenhushållningen, förbättring av markstrukturen, mångsidigt växelbruk, grönt växttäcke under största delen av året, odling av växter med djupgående rotsystem, minimibearbetning, minimerad användning av bekämpningsmedel, tillsättning av organiskt material i åkern, betespraxis som maximerar kolbindningen, trädjordbruk, samt höjning av vattenytan på torvmarker, där målet är minskade kolutsläpp istället för kolinlagring.

Dessa sidor erbjuder material för alla jordbrukare som är intresserade av kolinlagrande jordbruk. Var och en kan utveckla verksamheten på sin gård så att den blir mera lönsam både ur odlarens och miljöns synvinkel. Du kan också studera regenerativt jordbruk kostnadsfritt på onlinekursen Grunderna i regenerativtjordbruk.fi.

Det finns redan nu mycket material på de här sidorna, men mera kommer att laddas upp. Om du har kommentarer, frågor eller tips på bra material, kontakta Anne Antman.

Jordmånen

Jordmånen ger skörd och liv. Dessutom har den en enorm potential att lagra kol och hjälpa mänskligheten att kompensera utsläppen av växthusgaser.

Läs mera

Vall, slåtter och bete

Genom olika åtgärder kan man påverka hur mycket vallen binder kol i jordmånen, t.ex. lämplig slåtterhöjd, lämpliga fröblandningar, samt betesmetoder som maximerar kolbindningen.

Läs mera

Fånggrödor och grödor med djupgående rotsystem

Botten- och fånggrödor har en positiv inverkan på kolinlagringen och markstrukturen

Läs mera

Jordbearbetning

Att bearbeta jorden så lite som möjligt förebygger inte bara åkerns kolutsläpp, utan gynnar också organismerna i marken.

Läs mera

Markförbättring, gödsling och växtföljd

Markförbättring och gödsel går hand i hand också i kolinlagrande jordbruk.

Läs mera

Grundläggande iståndsättning av åkermark

En förutsättning för kolinlagring är en åkermark i gott skick, där vattenhushållningen fungerar och där det inte finns markpackning.

Läs mera

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald är viktigt på alla sätt, men den kan också ha en positiv inverkan på kolinlagring.

Läs mera

Trädjordbruk

Trädjordbruk och i synnerhet skogsjordbruk som sker på åkrar innehåller flera lovande metoder för att lagra kol, öka mångfalden av odlingsväxter och biologisk mångfald.

Läs mera

Kolbindningen i torvmarker

På torvmarker handlar det i första hand om att se till att den stora mängd kol som finns lagrat i marken stannar kvar där.

Läs mera

Teknologi, ekonomi och olika hjälpmedel

Teknologi, geodata och andra hjälpmedel kan utnyttjas då man planerar och genomför kolinlagrande jordbruk.

Läs mera