KLIMATET - JORDMÅNEN - ÖSTERSJÖN - BIODIVERSITETEN

LOHKO-KHK

Projekt: Mot skiftesspecifika växthusgasberäkningar: nya utsläppsfaktorer och modellösningar samt ett uppgraderingsbart system

Tidsperiod: 2022–2024

Konsortium: Meteorologiska institutet (FMI) och Naturresursinstitutet (Luke)

Ledning av konsortiet: Jari Liski (jari.liski@fmi.fi) och Maarit Liimatainen (maarit.liimatainen@luke.fi)

Finansiär: Jord- och skogsbruksministeriet, forsknings- och innovationsprogrammet Fånga kolet


Kort beskrivning:

I den nuvarande nationella växthusgasinventeringen beräknas markens växtrester och markens utsläpp grovt men hjälp av modellering på syd-nordfördelningen och baserar sig på skördestatistiken och antalet boskapsdjur. Effekterna av odlingsverksamheten beaktas inte i detalj. Livscykelanalyser har i dagens läge inte väletablerade metoder för att uppskatta markens utsläpp under produkternas tillverkning och i de flesta fall har vare sig utsläpp eller upptag tagits alls i beaktan. Beräkningen av klimatpåverkan relaterat till koldioxidmarknaden understryker behovet av skiftesspecifik information.

Huvudsyftet med projektet är att utveckla ett system för beräkning av växthusgasutsläpp skiftesspecifikt i Finland.

Arbetet är uppdelat i fem sammankopplade och delvist iterativa faser:

1. sammanställa mätdata och bilda en helhetsbild av olika jordtypers och odlingsmetodernas inverkan på växthusgasbalansen på åkrarna, och kvaliteten samt omfattningen av data genom dataanalys;

2. utveckling av statistiska- och simuleringsmodeller för kolinlagring och växthusgasutsläpp från jordbrukssystem genom mätningar;

3. integrera mätdata, förbättrade modeller och modellindata i informations- och beräkningssystem och beräkna skiftesspecifikt växthusgasdata med detta system;  

4. utveckla metoder för att integrera förbättrat växthusgasdata i praktiska beräkningssystem; och

5. utveckla riktlinjer för att uppdatera framtidens växthusgasberäkningar på åkrarna då ny information uppkommer.

Projektet främjar “omställningen till klimattåligt jordbruk, skogsbruk och annan markanvändning” (LULUCF), eftersom de metoder som utvecklas i projektet kan uppskatta växthusgasbindningen och utsläpp per åkeryta samt ta hänsyn till lantbrukets påverkan i denna beräkning. Denna beräkning gör det möjligt att planera jordbrukets klimatåtgärder mera i detalj, att följa effekterna och att utveckla kontrollåtgärder.