LIFE Carbon Farming Scheme

Projekt: LIFE CarbonFarmingScheme

Tidsperiod: 2020 – 2022

Ansvariga: Jenni Kähkönen, St1 (jenni.kahkonen(a)st1.fi), BSAG: Kaj Granholm, (kaj.granholm@bsag.fi)

Konsortium: St1 (leder projektet), Baltic Sea Action Group BSAG, Naturresursinstitutet LUKE, North European Oil Trade NEOT, Puro.earth marknadsplats, Tyynelä gård

Finansiär: 
Projektet LIFE CarbonFarmingScheme finansieras av Europeiska unionens LIFE-program, från det sk ’Preparatory Project’ portfoliet.


Jordbrukare och skogsägare har en betydande roll och stor potential att hejda och stödja anpassningen till klimatförändringen på ett globalt plan. I bästa fall kommer de valda åtgärderna också att producera mångnyttiga ekosystemtjänster. Dessa åtgärder kan främjas genom att utveckla EU: s jord- och skogsbrukspolitik, koppla dem närmare till EU: s energi- och klimatpolitiska ramverk samt granska frivilliga marknadsinstrument.

Målsättningen för projektet LIFE CarbonFarmingScheme är att identifiera, möjliggöra och stödja verkställandet av nya incitament för kolbindning för att upprätthålla och öka markens och biomassans organiska kollager inom jord- och skogsbruk i Europa.

Projektet ämnar identifiera, i enlighet med den senaste vetenskapen, de metoder för kolbindande jord- och skogsbruk som kan inkluderas i resultatbaserad ersättning. Incitamentmekanismer som testas i projektet är baserat på tillgängliga verifieringsmetoder för de organiska kollagren i marken och biomassan. Vid verifieringen beaktas lagrens varaktighet, kolläckage och, särskilt vad gäller kolkrediter, tillägget, dvs. den faktiska ökningen av kollagren jämfört med business-as-usual. Den totala effekten av de utvalda metoderna bör vara hållbar.

Projektet utreder aktörernas och administrationens attityder gentemot de utvalda incitamenten och undersöker incitamentens skalbarhet på olika typer av områden i Europa. Projektet identifierar viktiga faktorer för efterfrågan och utbud för befintliga obligatoriska och frivilliga kolmarknader. Samtidigt söker projektet metoder för den privata sektorn att stödja funktionsdugligheten av incitamentmekanismer för kolbindning.

Resultaten av projektet ska tillämpas på utvecklingen av incitamentmekanismer inom EU:s jordbruks- och klimatpolitik.

Arbetspaket och ansvariga parter:

A1-Vetenskaplig grund, mekanismer och praktiska metoder (Naturresursinstitutet)
A2-Incitamentsystem (NEOT) 
A3-Lagar och politik (St1)
A4-Demonstration och pilotering av incitamentmekanismer (BSAG, puro.earth)
B1-Kommunikation (St1, stöds av alla sammarbetspartner)
B2-Interaktion och nätverk (St1, stöds av alla sammarbetspartner)
C1-Projektledning och -styrelse (St1)
C2-Uppföljning (St1)
C3-Socioekonomisk uppföljning (St1)
C4-”After-LIFE”-plan (St1) St1

Europeiska unionens LIFE-program logo