KLIMATET - JORDMÅNEN - ÖSTERSJÖN - BIODIVERSITETEN

VAD SKER PÅ CARBON ACTIONS PILOTGÅRDAR?

Carbon Action är en bred samarbetsplattform. Det centrala målet är att främja kolinlagrande jordbruk i Finland och hjälpa jordbrukare att hitta odlingsmetoder som lagrar kol i marken och passar de rådande omständigheterna på den egna gården. På plattformen genomförs flera projekt.

Carbon Actions odlarsamarbete formas i växelverkan med odlarna. Jordbrukare har uttryckt sin önskan om att få ny information om kolinlagring och jordhälsa och därför behandlar vi ämnena på utbildningar och i smågrupper. Förutom information erbjuder plattformen ett brett utbud av olika sätt att främja utvecklingen av kolinlagringsmetoder, samt öka medvetenheten om dem.

VAD MENAS MED CARBON ACTIONS PILOTGÅRDAR?

Till Carbon Actions pilotgårdar valdes år 2018 drygt hundra frivilliga gårdar som vill främja forskning kring kolinlagring, samt implementera tillhörande odlingsmetoder i Finland. Pilotgårdarna är huvudsakligen finskspråkiga, men några svenskspråkiga jordbrukare är också med.  

Carbon Actions pilotgårdar bildar ett tätt nätverk som omfattar hela Finland. Gårdarna samarbetar i smågrupper som specialiserar sig på olika kolinlagrande odlingsmetoder. På detta sätt skapas åtskilliga tillfällen för den enskilda jordbrukaren att dela erfarenheter med andra jordbrukare som är intresserade av kolinlagrande odlingsmetoder. Varje gård deltar på det sätt som passar dess behov bäst: vissa är mycket aktiva medan andra deltar i mindre utsträckning. Varje gård, oberoende av aktivitetsnivå, är mycket värdefull för forskningen!

VAD SKER PÅ PILOTGÅRDARNA?

På gårdarna testar jordbrukarna olika metoder som passar deras egna behov i syftet att lagra kol och förbättra bördigheten. Av de hundra pilotgårdarna har 32 gårdar valts ut för närmare undersökningar om hur kolinlagringen i marken kan försnabbas. Undersökningarna utförs bland annat med hjälp av markprover som tas från en meters djup.

På Qvidja gård i Pargas studeras flera faktorer samtidigt. Målet är dock att varje gård ska bidra med användbara data och på så sätt föra forskningen framåt och utveckla jordbruksmetoder för att maximera kolinlagringen åkermark.

För att bidra till utvecklingen av forskning och odlingsåtgärder, ska pilotgården göra följande:

 • Utse ett ungefär tre hektar stort skifte till försöksskifte och dela upp den i en försöksdel och en kontrolldel
 • Ta markprov i början av projektet och efter fem år och göra noggranna anteckningar om åtgärderna och deras kostnader
 • Göra upp en behandlingsplan för mullhalten i marken på försöksskiftet och fullfölja planen
 • Förbinda sig till att delta i projektets utbildningar som arrangeras årligen (ett kontaktundervisningstillfälle har varit obligatoriskt, i en del undervisningstillfällen har det varit möjligt att delta på distans)
 • Svara på enkäter och/eller intervjuer (max. två gånger i året)
 • Delta i en sluten diskussionsgrupp.
 • Arbeta i en liten grupp som är relaterade till den kolinlagrande odlingsåtgärd gården valt att testa

Exempel på åtgärder ute på åkrarna:

 • Maximera fotosyntesen genom att utöka växttäcket och göra art- och sortval med sikte på förlängd växtperiod och högre skördar
 • Förbättra markstrukturen och jordhälsan
 • Minska jordbearbetningen
 • Öka mullhalten med hjälp av gödsel, återvinningsgödsel och jordförbättringsmedel
 • Mångsidigare urval av odlingsväxter och växtföljd

Fråga mera på svenska:

Projektchef för Carbon Action Svenskfinland
Anne Antman, BSAG
anne.antman@bsag.fi
tfn +358 40 650 3690

Fråga mera på finska:

Kontaktperson för jordbrukare, BSAG.
Utbildningschef, jordbrukarsamarbete
Sanna Söderlund
sanna.soderlund@bsag.fi
tfn +358 40 777 5515