KLIMATET - JORDMÅNEN- ÖSTERSJÖN - BIODIVERSITETEN

Jordbrukare

Jordbrukarna spelar en central roll i Carbon Action och verksamheten formas i växelverkan med dem. Det centrala målet är att främja kolinlagrande jordbruk i Finland och hjälpa jordbrukare att hitta odlingsmetoder som lagrar kol i marken och passar de rådande omständigheterna på den egna gården. Carbon Action har skapat ett tätt nätverk av över hundra pilotgårdar där man testar och utvecklar kolinlagrande, regenerativa jordbruksmetoder som är lämpliga med tanke på gårdens förhållanden. Målet är att alla gårdar ska bidra med data som för Carbon Action-forskningen framåt. Carbon Action erbjuder dessutom alla intresserade jordbrukare möjligheten att lära sig om regenerativt jordbruk. Den svenskspråkiga verksamheten sker inom ramen för delprojektet Carbon Action Svenskfinland. Projektet erbjuder bland annat webbinarier, material och fältdagar. Läs mer om projektet längre ner.

Grunderna i regenerativt jordbruk

Grunderna i regenerativt jordbruk är en kostnadsfri vetenskapsbaserad onlinekurs om regenerativt, kolinlagrande jordbruk. Kursen är öppen för alla men riktar sig främst till finländska jordbrukare och den är planerad med hänsyn till odlarnas vardag och behov.

Material om regenerativt jordbruk

Här hittar du material om praktiskt regenerativt, kolinlagrande jordbruk. Materialet är kostnadsfritt och tillgängligt för alla för att var och en ska kunna utveckla sin verksamhet så den blir hållbarare både från ekonomisk och ekologisk synvinkel.

Vad pågår inom regenerativt jordbruk?

Beställ nyheter från projektet och håll dig uppdaterad om vad som pågår inom regenerativt jordbruk! Om du vill dela erfarenheter med andra finlandssvenska jordbrukare kan Facebookgruppen Carbon Action Svenskfinland vara något för dig!

Regenerativa odlingsprinciper

Sätt åkern i skick

Då man börjar odla regenerativt är det första steget att åtgärda eventuella problem på åkern. Det lönar sig att observera och mäta för att få en klar uppfattning om vad som är fel. En fungerande dränering säkerställer att vattnet inte blir och stå på åkern. Markpackning måste också åtgärdas för att syret och vattnet ska sköta sin uppgift och den mikrobiella aktiviteten ska vara så bra som möjlig. När problemen är lösta förbättras förutsättningarna för kolinlagring. Åkerns mullhalt, vattenhållningsförmåga och aggregatstruktur blir bättre och således är åkern också mer produktiv.

Förbätta marken med yttre insatser

Med alla åtgärder som är specifika för regenerativt jordbruk strävar man efter samma sak: att öka markens mikrobiella aktivitet. Mikroberna binder ihop marken till hållbara aggregat och förbättrar dess struktur och bördighet. Genom att öka markmikroberna ökar man också kolinlagringen, eftersom markens permanenta kollager till en stor del består av död mikrobmassa. Genom att tillföra organiskt material får mikroberna mer mat och genom att justera markens surhet skapar man bättre förhållanden för dem. Organiskt material fås från fibrer, stallgödsel och växtmassor. Surheten regleras med kalk. Som resultat blir åkern med produktiv.

Utnyttja växttäcket till fullo

Ett äkta växttäcke under en så stor del av året som möjligt skyddar marken mot erosion och urlakning av näringsämnen. Dessutom är den gröna växtligheten beredd att assimilera alltid då solen skiner, vilket är fördelaktigt för kolbindningen. Mikroberna trivs också då växttäcket ger dem föda både via rotsystemet och växtrester. Som grädde på moset förbättras markens struktur och mullhalt. En mångsidigare växtföljd förbättrar markens bördighet och effektiverar näringsämneskretsloppet. Ju mångsidigare urval av grödor, desto mångsidigare är mikrobverksamheten i jorden.

Minimera störningen

All markbearbetning och alla kemikalier stör mikroberna och andra markorganismer och deras förhållanden. Markbearbetning frigör också mycket kol som annars skulle främja växternas tillväxt. Därför borde man i mån av möjlighet reducera markbearbetningen och bearbetningen borde passas in vid rätt tidpunkt. Organismer som behövs för odlingen påverkas också negativt av växtskyddsmedel. Därför borde man sträva efter att ersätta användningen av kemiska växtskyddsmedel med förebyggande och alternativa bekämpningsmetoder då det är möjligt.

Vad gör projektet Carbon Action Svenskfinland?

Projektet Carbon Action Svenskfinland startade i april 2020 och i och med det utvidgades arbetet på Carbon Action-plattformen till Svenskfinland. Carbon Action Svenskfinland-projektet riktar sig till alla finlandssvenska jordbrukare och verksamheten går ut på att stödja jordbrukarna att sköta om odlingsmarkens välmående och lagra kol i marken som en del av en hållbar matproduktion. Målsättningen är att göra de nyaste forskningsresultaten tillgängliga och begripliga och erbjuda jordbrukarna praktiska lösningar för det dagliga arbetet på gården. Välkommen med på webbinarier, fältträffar, seminarier och att ta del av material på svenska! Verksamheten är avgiftsfri för deltagarna.

Regenerativt jordbruk gynnar oss alla

Odlarens viktigaste tillgång är marken och dess välmående.

Regenerativt jordbruk förbättrar jordhälsan, vilket leder till att marken producerar bättre skördar och tål växlande förhållanden.

Regenerativa odlingsmetoder förstärker markens förmåga att lagra in kol och förbättrar näringsämnenas kretslopp.

Vi är beroende av odlingsmarken för att få tillgång till näring. Genom att sköta om odlingsmarken försäkrar vi oss om att den bevaras för kommande generationer.