KLIMATET - JORDMÅNEN - ÖSTERSJÖN - BIODIVERSITETEN

FÖRETAG

Företagens medverkan är avgörande för att göra kolinlagrande jordbruk känt bland allmänheten och för att uppnå de ambitiösa målen för Carbon Action. Företagsverksamhet behövs för att åstadkomma förändringar i livsmedelskedjan och att förmedla budskapet till konsumenterna. Tillsammans kan vi främja en hållbarare livsmedelsproduktion.  

En ledande princip i Carbon Actions verksamhet är samarbete som gynnar alla parter och som uppmuntrar till ömsesidigt lärande. Den vetenskapliga gemenskapen i Carbon Action behöver jordbrukarnas och företagens hjälp och breda erfarenhet för att kunna producera lösningar som är genomförbara i praktiken. Företagen och professionella jordbrukare är i sin tur intresserade av resultaten som forskarna inom Carbon Action erbjuder.  

Genom att bli medlem i Carbon Actions företagsplattform får företagen tillgång till den senaste vetenskapliga kunskapen. Vi bjuder på information om främjande av kolinlagring och andra fördelar med en välmående jordmån, såsom minskning av övergödningen och ökad biologisk mångfald. Projektet kommer också att modellera verksamhetsmekanismer och principer för en potentiell kolmarknad.

I samarbete mellan BSAG och forskarna kan företaget utveckla sina upphandlingskriterier, förbättra sin hållbarhetskommunikation, utbilda jordbrukare och anställda samt undersöka andra sätt att tillämpa de tillvägagångssätt som Carbon Action utvecklat för att skapa en hållbarare verksamhet. Företaget kan på så sätt genomföra sin hållbarhetsstrategi genom att minska sina utsläpp, främja införandet av hållbarare produkter på marknaden och påverka konsumenternas attityder och köpbeteende.  

Företagen på Carbon Action-plattformen träffas regelbundet, och forskarna och andra experter deltar i samarbetet med företagen. Målet är att utbyta kunskap och färdigheter, främja innovation och skapa nya idéer för att öka effekten av Carbon Action.   

Leijona Catering stödjer minskningen av koldioxidutsläpp och förbättring av biologisk mångfald inom ramen för sitt årliga matutbud via menyutveckling och val av ingredienser. Företaget ökar andelen regenerativt odlad mat i sitt utbud, utvecklar förståelse och delar information om regenerativt jordbruk. Läs mer på finska här.


DAVA Foods Finland Oy utbildar sina kontraktodlare i regenerativ odling av kycklingfoder, utvecklar kycklinggödselns näringskretslopp och främjar användningen av förnybara bränslen för uppvärmning. Företaget utvecklar en burfri äggprodukt vars produktionskedja kommer att ha ett mindre miljö- Östersjö- och klimatavtryck. Läs mer på finska här.


Biocode Oy utvecklar sin onlinetjänst för beräkning av livsmedlens koldioxidavtryck så att den igenkänner det regenerativa jordbrukets effekter på markens kolinlagring. Räknaren kompletterar verifieringssystemet för kolinlagring i marken, som utvecklats av Carbon Action vid Finlands meteorologiska institut. Biocode leder därtill tjänstanvändare till onlinekursen Grunderna i regenerativt jordbruk. Läs mer på finska här.


I Finland utbildar Nestlé råvaruodlare för två av sina varumärken i att använda regenerativa jordbruksmetoder. Nestlé utbildar också sin egen personal och utnyttjar denna expertis i sin produktutveckling. Nestlé exporterar kunskapen inom Carbon Action-plattformen till andra länder där företaget är verksam. Läs mer på finska här.


Berner strävar efter att främja ett hållbart livsmedelssystem. På Carbon Action-plattformen vill Berner bidra till att förbättra jordhälsan, och lära sig och kommunicera om kolinlagring. Berner kommer att använda den nya informationen i sin produkt- och tjänsteutveckling. Läs mer på finska här.


Ett urval av Anoras kontraktsodlare är med som Carbon Action-pilotgårdar, där kolinlagrande jordbruk testas. Anora täcker kostnaderna av jordprovsanalyserna. Läs mer på finska här.


Valio deltar i Carbon Action genom at utbilda sina mjölkproducenter i kolinlagrande jordbruk. De första utbildningarna har redan hållits och målet är att samtliga gårdsägare skulle vara utbildade till år 2035. Läs mer på finska här.


S-gruppen deltar i Carbon Actions företagsplattform och finansierar markprovtagningen som görs på en meters djup under hösten 2019. Läs mer på finska här.


Apetits försöksgård Räppi är en av pilotgårdarna där kolinlagrande jordbruk testas. Apetit strävar efter att främja en hållbar livsmedelskedja och att produktifiera kolinlagrande jordbruk genom sina kontraktsodlare. Läs mer på finska här.


Fazer-koncernen har anslutit sig till Carbon Action-plattformen genom att införa bromsandet av klimatförändringen och kolinlagrande jordbruksmetoder i sin vision om hållbar spannmålsproduktion. Läs mer på finska här.


Atrias mål är att förbättra en miljöhållbar livsmedelskedja och animalieproduktion. Det centrala är att minska produktionens miljöpåverkan, effektivera näringsämnesåtervinning, samt främja odlingsmetoder som förbättrar jordhälsan och kolinlagringen. Läs mer på finska här.


Sinebrychoff logo

Sinebrychoff främjar hållbara jordbruksmetoder för primärproduktionen. Målet ”Kohti hiiliviljeltyä jouluolutta” spelar en framstående roll. Dessutom informerar Sinebrychoff sin egen personal och sina viktiga intressenter om kolinlagrande jordbruk och dess principer. Läs mer på finska här.


gofore_logo_orange

Gofore erbjuder sin expertis i utvecklandet och planeringen av teknologi som stöder BSAG:s och i synnerhet Carbon Action-nätverkets mål att öka markens kolinlagring och ibruktagandet av regenerativa odlingsmetoder. Läs mer på finska här.

Läs mer om intressanta företagsnyheter om kolinlagring inom jordbruket på finska här.

Vi berättar gärna mera om vårt projekt! Kontakta oss! 
Michaela Ramm-Schmidt, Verkställande direktör, företagssamarbete
michaela.ramm-schmidt@bsag.fi 

Tfn 040 525 0509