KLIMATET - JORDMÅNEN - ÖSTERSJÖN - BIODIVERSITETEN

CARBON ACTION-PLATTFORMEN ERBJUDER FLERA FÖRDELAR

Den finska Carbon Action-plattformen undersöker och utvecklar metoder för att påskynda och vetenskapligt påvisa kolinlagring i marken. På plattformen främjas också introduktionen av regenerativa jordbruksmetoder som hejdar klimatförändringen och förbättrar jordhälsan.

För att bromsa klimatförändringen räcker det inte enbart med att minska på utsläppen, utan samtidigt behövs åtgärder som minskar mängden koldioxid i atmosfären. Att använda naturens egna processer för att lagra kol från atmosfären i jordbruksmarken är en av de mest effektiva och mångnyttiga klimatlösningarna.

Kolinlagrande jordbruksmetoder ökar kolhalten i marken, vilket förbättrar markstrukturen och därigenom åkerns produktivitet. Samtidigt stärker dessa metoder naturens mångfald och ekosystemets motståndskraft och förbättrar markens förmåga att hålla kvar vatten, fasta partiklar och näringsämnen. Eftersom Carbon Action genomförs i Finland, som hör till Östersjöns avrinningsområde, gynnas Östersjön direkt av de minskade näringsutsläppen.

För att kunna utnyttja jordbruksmarkernas potential att lagra kol krävs att vi sammanför vetenskaplig forskning med odlingspraxis och fungerande informationsutbyte. Genom att stöda mikroflorans mångfald och växternas fotosyntes kan vi uppnå bättre jordhälsa. Detta kan åstadkommas bland annat med hjälp av ett mångsidigt och kontinuerligt växttäcke och genom att minimera jordbearbetningen, samt minska användningen av bekämpningsmedel och konstgödsel.

Carbon Action är ett pilotprojekt lanserat av Baltic Sea Action Group (BSAG) med hjälp av inledande finansiering av Sitra år 2017. Meteorologiska institutet ansvarar för forskningssamarbetet, medan BSAG ansvarar för helheten och samarbetet med företag och jordbrukare. Under den tvåårsperiod som finansierades av Sitra växte Carbon Action-pilotprojektet sig till en samarbetsplattform med ett flertal projekt, finansiärer, jordbrukare, rådgivare, forskare och företag.


Carbon Action-plattformen erbjuder ett helhetsgrepp där följande aspekter ingår:

– Jordbrukarnas engagemang i utvecklingsarbetet

– Vetenskaplig forskning

– Företagssamarbete

– Kommunikation, utbildning och påverkningsarbete


Carbon Action-plattformens mål är:

Carbon Action siktar på mångnyttiga resultat: bördigare jord, ökad biologisk mångfald och resiliens, begränsning av klimatförändring och minskning av utsläpp i vattendrag och Östersjön.

Carbon Actions-plattformens specifika mål är att:

– Forska i och utveckla metoder som bidrar till att främja och vetenskapligt verifiera kolinlagring i marken

-Främja och pröva mångnyttiga och regenerativa odlingsåtgärder som förbättrar jordhälsan på jordbruken

-Utveckla ekonomiska och andra styrmedel så att dessa lösningar tas i gängse bruk i Finland och på andra ställen   

-Mobilisera de aktörer som behövs för systemisk förändring