KLIMATET - JORDMÅNEN - ÖSTERSJÖN - BIODIVERSITETEN

Projekt

Carbon Action-plattformen sammanför och genomför vetenskaplig forskning på hög nivå för att effektivera kolinlagringen i jordbruksmarken och förbättra jordbrukets klimatpåverkan. Plattformen inrymmer flera projekt och ett omfattande forskningsnätverk.

Carbon Action-jordbrukarsamarbete och JÄRKI

BSAGs JÄRKI-projekt har främjat hållbart jordbruk sedan 2009. Projektet fick 2019 fortsatt finansiering för fem år av projektets huvudfinansiärer, Louise och Göran Ehrnrooths Stiftelse och Sophie von Julins Stiftelse.

Läs mera på finska

TWINWIN-projektet

Nesslings stiftelse finansierar en central del på Carbon Action-plattformen som fokuserar på den biologiska mångfaldens inverkan på åkrarnas kolinlagringskapacitet. Förutom forskning läggs tonvikten på påverkningsarbete.

Läs mera på finska

STN MULTA -forskningskonsortium

Finansierat av Rådet för strategisk forskning, "MULTA - Maanviljelyn monihyötyiset ratkaisut ilmastokestävään ruokajärjestelmään" (MULTA - Mångnyttiga jordbrukslösningar för ett hållbart livsmedelssystem) täcker alla Carbon Action-plattformens mål och möjliggör en långsiktig forskning.

Läs mera på finska

MAANEUVO-projektet

Projektet "Kestävä maaperän hoito ja hiiliviljely laajasti käyttöön tutkimustiedon ja neuvonnan avulla" (Hållbar skötsel av jordmånen och kolinlagrande jordbruk i större utsträckning med hjälp av forskningsdata och rådgivning) finansieras av Maa- ja vesitekniikan tuki ry och för forskare, rådgivare och jordbrukare samman.

Läs mera på finska

CARBOCREDIT-projektet

Projektet "Nurmen hiilen sidonnan todentaminen (CARBOCREDIT)" (Verifiering av kolbindningen i vallen) är en del av CARBO-samarbetsnätverket som finansieras av Business Finland. Kärnan i projektet är verifieringen av kolbindning.

Läs mera på finska

HIILIPOLKU-projektet

"Hiilipoluilta hiili-highwaylle" -projektet finansieras av Nesslings stiftelse och fokuserar på utbildningen av Carbon Action-odlare.

Läs mera på finska

PUUKUJANNE-projektet

Projektet "Puiden mahdollisuudet hillitä ilmastonmuutosta pohjoisilla viljelymailla" (Möjligheterna för träd att stävja klimatförändringen på nordliga jordbruksmarker), finansierat av Tiina och Antti Herlins stiftelse, forskar i möjligheterna att använda trädjordbruk för att stävja klimatförändringen, samt i trädjordbrukets effekter på spannmålsskördarna.

Läs mera på finska

MAANPARANNUSAINEET-projektet

Projektet ’’Hiilen sitominen peltomaahan: maanparannusaineiden vaikutus mikrobiologiaan’’ (Kolbindning i åkermarken: jordförbättringsmedlens inverkan på mikrobiologin), finansierat av Maj och Tor Nesslings stiftelse, undersöker jordförbättringsmedlens inverkan på åkermarkens mikrober.

Läs mera på finska

FluCS Tool-projektet

I projektet "Ratkaisuja maaperän hiilensidonnan luotettavaan määrittämiseen" (Lösningar för pålitlig verifiering av kolinlagringen), finansierat av Maj och Tor Nesslings stiftelse, utvecklas verktyg för mätning och verifiering av kolbindning.

Läs mera på finska

Carbon Action Svenskfinland

Projektet Carbon Action Svenskfinland finansieras av SLC, Jordfonden och Svenska kulturfonden och utvidgar verksamheten på Carbon Action-plattformen till de svenskspråkiga områdena i Finland.

Läs mera

INAR RI Agriculture-projektet

Projektet INAR RI Agriculture, finansierat av Finlands Akademi och koordinerat av Helsingfors universitet, utreder de nordliga jordbruksmarkernas växthusgasutsläpp och kapacitet att lagra kol.

Läs mera på finska här

LIFE CarbonFarmingScheme

LIFE CarbonFarmingScheme Projektet LIFE CarbonFarmingScheme tillhandahåller information om metoder, som kan användas till att sporra aktörer inom jord- och skogsbruk till att vidta mångnyttiga och kolbindande åtgärder. Projektet kommer att undersöka förutsättningarna för nya incitament som kombinerar EU:s klimatmål, den frivilliga kolmarknaden samt medel för jord- och skogsbrukspolitik, och som skulle kunna införas i europeiskt jord- och skogsbruk. Projektet finansieras av Europeiska unionens LIFE-program.

Läs mera

Regenerativt jordbruk i Nordösteuropa

I projektet undersöks de nuvarande omständigheterna för maltkornsodling i Finland, Polen och Litauen och möjligheterna för att främja regenerativ odling.

Läs mera

Andra projekt om kolinlagrande jordbruk