ILMASTO - MAAPERÄ - ITÄMERI - BIODIVERSITEETTI

Tärkeitä tutkimuksia muualta

Quantitative assessment of microbial necromass contribution to soil organic matter

10.7.2019 | Liang et al.

Liang, C., Amelung, W., Lehmann, J. & Kästner, M.: Quantitative assessment of microbial necromass contribution to soil organic matter
Global Change Biology (2019)

Maan hiilen syntyminen ja sitominen on herättänyt viime vuosina huomattavaa kiinnostusta, koska sen roolia ilmastonmuutoksen hillitsijänä pyritään selvittämään. Vaikka tietämys maan orgaanisen aineksen synnystä on viime vuosina lisääntynyt, on kuolleen mikrobimassan rooli pysyvän orgaanisen aineksen muodostumisessa ollut edelleen arvoitus. Toistaiseksi käytössä ei ole ollut kvantitatiivisia mittausmenetelmiä mikrobimassasta peräisin olevan pysyvän hiilen määrän mittaamiseksi, ja suora mittaaminen on osoittautunut hankalaksi. Tässä tutkimuksessa käytettiin menetelmiä, joissa yhdistetään useita eri lähestymistapoja. Näin osoitettiin, että kuollut mikrobimassa voi muodostaa jopa puolet maan orgaanisesta hiilestä. Tutkijat suosittavat, että viljelyssä otettaisiin laajamittaisesti käyttöön mikrobiaktiivisuutta tukevat viljelymenetelmät. Näin ylläpidetään maan kasvukuntoa, huolehditaan ekosysteemistä ja ilmastosta.

On-farm study reveals positive relationship between gas transport capacity and organic carbon content in arable soil

19.3.2019 | Colombi et al.

Colombi, T., Walder, F., Büchi, L., Sommer, M., Liu, K., Six, J., van der Heijden, M. G. A., Charles, R. & Keller, T.: On-farm study reveals positive relationship between gas transport capacity and organic carbon content in arable soil
SOIL, 5, 91–105, 2019.

Viljelymaat voivat toimia hiilinieluina, mutta niiden potentiaali sitoa hiiltä on edelleen vaikeasti todennettavissa. Vaikka maan ilmastumisen tiedetään vaikuttavan juurten kasvuun ja maan mikrobien toimintaan, on sen vaikutusta maan orgaanisen hiileen tutkittu hyvin vähän. Tässä tutkimuksessa tutkittiin maan kaasujenvaihtoa ja orgaanisen hiilen pitoisuutta pintamaassa ja pohjamaassa. Tutkimus toteutettiin 30 erilaisella maatilalla. Mukana oli tavanomaisia-, luomu- ja suorakylvötiloja ja niiltä useita maalajeja. Tutkimuksessa huomattiin, että muokkaus lisäsi maan kaasujenvaihtokapasiteettia, ja että luomutiloilla maan orgaanisen hiilen määrä oli suurempi kuin muilla koetiloilla. Huomionarvoista on, että maan kaasujenvaihtokapasiteetti oli suoraan suhteessa maan orgaanisen hiilen pitoisuuteen. Kasvijätteiden määrän tai lisätyn orgaanisen aineksen ei havaittu liittyvän maan orgaanisen hiilen määrään. Näin ollen kirjoittajat esittävät, että parempi maan kaasujenvaihtokyky johti parempaan juurien kasvuun ja sitä kautta maan suurempaan orgaanisen hiilen pitoisuuteen. Löytö osoittaa, että maan ilmastuminen täytyy huomioida, kun suunnitellaan hiilensidonnan tehostamista viljelymailla.

Put more carbon in soils to meet Paris climate pledges

12.12.2018 | Rumpel et al.

Rumpel et al. (2018) Put more carbon in soils to meet Paris climate pledges.
Nature 3 Dec 2018

- Artikkelissa kuvaillaan 8 askelmaa, joilla saadaan lisää hiiltä maahan – ja samalla lisättyä resilienssiä, ja tuotettua lisää ruokaa.

A global agenda for collective action on soil carbon

5.6.2019 | Vermeulen et al.

Vermeulen et al. (2019) A global agenda for collective action on soil carbon.
Nature Sustainability, 2(1), p.2.

- Artikkelissa kuvataan minkälaisia hallinnollisia rakenteita ja kannustimia tarvitaan, jotta saadaan lisättyä orgaanista ainetta maaperään. Tästä artikkelista on vain abstrakti mutta erittäin havainnollinen kuva löytyy suoraan linkin takaa.

Soil carbon sequestration accelerated by restoration of grassland biodiversity

5.6.2019 | Yang Y et al.

Yang Y et al. (2019) Soil carbon sequestration accelerated by restoration of grassland biodiversity.
Nature Communications 10, Article number: 718 (2019)
- Artikkelissa kuvaillaan miten biodiversiteetti vaikuttaa hiilensidontaan

Major limitations to achieving “4 per 1000” increases in soil organic carbon stock in temperate regions: Evidence from long‐term experiments at Rothamsted Research, United Kingdom

5.6.2019 | Poulton et al.

Poulton et al. (2018) Major limitations to achieving “4 per 1000” increases in soil organic carbon stock in temperate regions: Evidence from long‐term experiments at Rothamsted Research, United Kingdom
Global change biology 21 January 2018

- Artikkelissa kuvataan mitä rajoitteita 4/1000 tavoitteiden saavuttamiselle voi olla.

Soil carbon 4 per mille

2017 | Minasny et. al

Minasny, B., Malone, B. P., McBratney, A. B., Angers, D. A., Arrouays, D., Chambers, A., Chaplot, V., Chen, Z., Cheng, K., Das, B. S., Field, D. J., Gimona, A., Hedley, C. B., Hong, S. Y., Mandal, B., Marchant, B. P., Martin, M., McConkey, B. G., Mulder, V. L., O’Rourke, S., Richer-de-Forges, A. C., Odeh, I., Padarian, J., Paustian, K., Pan, G., Poggio, L., Savin, I., Stolbovoy, V., Stockmann, U., Sulaeman, Y., Tsui, C., Vågen, T., van Wesemael, B. & Winowiecki, L. 2017. Soil carbon 4 per mille. Geoderma, Volume 292: 59-86.