ILMASTO - MAAPERÄ - ITÄMERI - BIODIVERSITEETTI

Materiaalit viljelijöille

Carbon Actionissa varastoidaan hiiltä peltoon yli sadan viljelijän voimin. Hiilen varastoitumista edistävää viljelytapaa kutsutaan hiiliviljelyksi. Hiiliviljely on uudistavaa eli regeneratiivista, sillä sen toimenpiteiden myötä maaperä ja sen toiminnot uudistuvat ja elpyvät, ennemmin kuin kuluvat ja ehtyvät.

Hiiliviljely on monihyötyistä toimintaa, sillä hiilen varastoinnin ohessa se parantaa maan rakennetta, lisää monimuotoisuutta, ehkäisee eroosiota ja suojelee näin vesistöjä, sekä mahdollistaa suurempien satojen saamisen!

Hiiliviljelyn menetelmiä ovat muun muassa toimenpiteet, jotka lisäävät maaperän biologista aktiivisuutta ja kasvien yhteyttämistä sekä parantavat pellon rakennetta:

Pellon vesitalouden kunnostus, maan rakenteen parantaminen, monipuolinen viljelykierto, vihreä kasvipeite suurimman osan vuotta, syväjuuristen kasvien viljely, minimimuokkaus, torjunta-aineiden käytön minimointi, eloperäisen aineen lisääminen peltoon, hiiltä maksimaalisesti sitovat laidunnuskäytännöt, agrometsätalous, sekä vedenpinnan nostaminen turvemailla, joissa tavoitteena on hiilen varastoinnin sijaan hiilen karkaamisen vähentäminen.

Näillä sivuilla tarjotaan materiaalia kaikille hiiliviljelystä kiinnostuneille viljelijöille, jotta jokainen voi kehittää oman tilansa toimintaa kannattavampaan suuntaan sekä viljelijän että ympäristön näkökulmasta katsottuna. Voit opiskella uudistavaa viljelyä myös maksuttomalla e-kurssilla osoitteessa uudistavaviljely.fi.

Maaperä

Maaperä on sadon kantaja ja elämän antaja. Lisäksi sillä on suunnaton potentiaali varastoida hiiltä ja auttaa ihmiskuntaa kompensoimaan kasvihuonekaasupäästöjään.

Lue lisää

Nurmet, niitto ja laidunnus

Nurmien hiilensidontaan voi vaikuttaa monenlaisilla toimilla, kuten niittokorkeudella, sopivilla nurmiseoksilla sekä hiiltä maksimaalisesti sitovilla laidunnusmenetelmillä.

Lue lisää

Syväjuuriset sekä alus- ja kerääjäkasvit

Kerääjä- ja aluskasvit vaikuttavat positiivisesti hiilen varastoitumiseen sekä maan rakenteeseen.

Lue lisää

Maanmuokkaus

Maan mahdollisimman vähäinen muokkaus paitsi ehkäisee hiilen karkaamista pellosta, myös suosii maaperän eliöstöä.

Lue lisää

Maanparannus, lannoitus ja viljelykierto

Maanparannus ja lannoitus kulkevat käsi kädessä myös hiiliviljelyssä.

Lue lisää

Pellon peruskunnostus ja vesitalous

Hiilen varastoitumisen edellytys on hyväkuntoinen peltomaa, jossa vesitalous toimii eikä tiivistymiä ole.

Lue lisää

Erikoiskasvien hiiliviljely

Erikoiskasvien viljelyllä on omat haasteensa hiiliviljelyn suhteen, mutta tänne kootaan hiilen säilymisen kannalta parhaita käytäntöjä.

Lue lisää

Monimuotoisuus

Luonnon monimuotoisuus on tärkeä asia joka tavalla, mutta se voi vaikuttaa positiivisesti myös hiilen varastoitumiseen.

Lue lisää

Agrometsätalous Peltometsäviljely

Agrometsätalous ja erityisesti pelloilla tapahtuva peltometsäviljely sisältää paljon lupaavia keinoja hiilen varastoimiseksi, viljelykasvilajien runsastumiseksi ja monimuotoisuuden lisäämiseksi.

Lue lisää

Turvemaiden hiiliviljely

Turvemaiden hiiliviljely on ennemminkin hiilen karkaamisen estämistä kuin hiilen kartuttamista maahan.

Lue lisää

Kasvinsuojelu

Kasvinsuojelun menetelmiä ja sovelluksia hiiliviljelyssä.

Lue lisää

Teknologia, talous ja muut apuvälineet

Teknologiaa, paikkatietoa ja muita apuvälineitä hyödyntämällä saadaan apua hiiliviljelyyn ja sen suunnitteluun.

Lue lisää