ILMASTO - MAAPERÄ - ITÄMERI - BIODIVERSITEETTI

MAANPARANNUSAINEET-hanke

Hanke: Hiilen sitominen peltomaahan: maanparannusaineiden vaikutus mikrobiologiaan

Kesto: 2018-2020

Vastuuhenkilö: Karoliina Huusko (Helsingin yliopisto), karoliina.huusko@helsinki.fi

Konsortio: Huusko, postdoc-hanke

Rahoittaja: Maj ja Tor Nesslingin Säätiö


Lyhyt kuvaus:

Hankkeessa selvitetään, miten teollisuuden sivutuotteena syntyvät puupohjaiset maanparannusaineet vaikuttavat peltomaan mikrobiologiaan, mikrobien aktiivisuuteen ja mikrobiperäisiin hiiliyhdisteisiin.

Vaikutuksia tarkastellaan peltomaan ja viljakasvien juurten mikrobiyhteisöiden monimuotoisuuden ja maaperän hiilen sidonnan näkökulmasta. Erityistä huomiota kiinnitetään viljakasvien kanssa symbioosissa eläviin keräsieniin. Työn tavoitteena on kehittää ja testata tutkimusmenetelmiä, joiden avulla saadaan tietoa maan biologisesta elinvoimaisuudesta ja mikrobien vaikutuksista hiilivarastoihin peltomaissa. Uutta tietoa pyritään hyödyntämään maaperän hiilensidonnan simuloinneissa, esim. Yasso-mallilla. Tuloksien perusteella laaditaan yhteenveto tutkittujen maanparannusaineiden vaikutuksista mikrobeihin lyhyellä aikavälillä.


Lisätietoa:

Jussi Heinonsalon esitelmä maamikrobeista seminaarissa ”Eloisa pelto – hiiliviljelyn tutkimusta ja käytäntöjä” 22.5.2019 https://www.youtube.com/watch?v=BKJTbWoDCuk