LIFE Carbon Farming Scheme

Hanke: LIFE CarbonFarmingScheme

Kesto: 2020 – 2022

Vastuuhenkilöt: Jenni Kähkönen, St1 (jenni.kahkonen@st1.fi), Kaj Granholm, BSAG, (kaj.granholm@bsag.fi)

Konsortio: St1 (vetäjätaho), Baltic Sea Action Group (BSAG), Luonnonvarakeskus (Luke), North European Oil Trade (NEOT), Puro.earth markkinapaikka, Tyynelän tila

Rahoittaja: LIFE CarbonFarmingScheme-projekti saa rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta, nk. ’Preparatory Project’ portfoliosta.


Viljelijöiden ja metsänomistajien toimilla on merkittävä potentiaali ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja siihen sopeutumisessa. Parhaimmillaan oikein valitut toimenpiteet tuottavat myös monihyötyisiä ekosysteemipalveluita. Toimenpiteitä voidaan edistää kehittämällä EU:n maa- ja metsätalouspolitiikkaa, nivomalla se tiiviimmin EU:n energia- ja ilmastopolitiikan kehykseen sekä tarkastelemalla vapaaehtoismarkkinoiden keinoja.

LIFE CarbonFarmingScheme -projektin tavoitteena on tunnistaa, mahdollistaa ja tukea uuden tyyppisten hiilensidonnan kannustimien käyttöönottoa maaperän ja biomassan orgaanisen hiilivaraston säilyttämiseksi ja lisäämiseksi maa- ja metsätaloudessa Euroopassa.

Projektissa pyritään määrittelemään viimeisimmän tieteen pohjalta ne hiiliviljelyn ja metsätalouden menetelmät, joita voidaan sisällyttää tulosperusteiseen korvaukseen. Hankkeessa testattava kannustinjärjestelmä perustuu käytettävissä oleviin maaperän ja biomassan orgaanisen hiilivaraston todentamismenetelmiin. Todentamisessa huomioidaan varaston pysyvyys, hiilivuoto ja erityisesti hiilikredittien kohdalla lisäisyys, eli todellinen hiilivaraston kasvaminen nimenomaan toteutetun toimenpiteen ansiosta. Valittavien menetelmien tulee olla myös kokonaisvaikutuksiltaan kestäviä.

Hankkeessa selvitetään toiminnanharjoittajien sekä hallinnon suhtautumista valittuihin kannustimiin ja tutkitaan kannustimien skaalattavuutta eri tyyppisillä alueilla Euroopassa. Hankkeessa tunnistetaan jo toimivien velvoite- ja vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden kannalta tärkeät kysynnän ja tarjonnan tekijät. Samalla etsitään keinoja, joilla yksityinen sektori voi tukea hiilensidonnan kannustinjärjestelmän toimivuutta.

Hankeen tuloksia on tarkoitus soveltaa kannustinjärjestelmien kehittämiseen EU:n maatalous- ja ilmastopolitiikassa.

Työpaketit ja vastuutahot (WP):

A1-Tieteellinen perusta, mekanismit ja menetelmät (Luke)
A2-Kannustinjärjestelmät (NEOT)
A3-Säädökset ja politiikat (St1)
A4-Kannustinmekanismien demonstrointi ja pilotointi (BSAG, puro.earth )
B1-Viestintä (St1, kaikki yhteistyötahot tukevat)
B2-Vuorovaikutus ja verkostot (St1, kaikki yhteistyötahot tukevat)
C1-Hankkeen johto ja hallinto (St1)
C2-Seuranta (St1)
C3-Sosioekonominen tarkastelu (St1)
C4-”After-LIFE”-suunnitelma (St1)

Linkkejä:

LIFE CarbonFarmingScheme -posteri 1.10. luettavissa täältä.