ILMASTO - MAAPERÄ - ITÄMERI - BIODIVERSITEETTI

Hankkeet

Carbon Action -alusta tuo yhteen ja toteuttaa korkeatasoista tieteellistä tutkimusta maaperän hiilensidonnan tehostamiseksi ja maanviljelyn ilmastovaikutusten parantamiseksi. Alustalla on useita hankkeita ja laaja tutkimusverkosto.

Carbon Action viljelijäyhteistyö ja JÄRKI

BSAG:n JÄRKI-hanke on toiminut vuodesta 2009 kestävän maatalouden edistämiseksi. Hanke sai 2019 viisivuotisen jatkorahoituksen projektin perusrahoittajilta Louise ja Göran Ehrnroothin säätiöltä sekä Sophie von Julinin säätiöltä.

Lue lisää

TWINWIN-hanke

Nesslingin säätiö rahoittaa Carbon Action -hankealustan keskeistä osuutta luonnon monimuotoisuuden vaikutuksesta peltojen kykyyn varastoida hiiltä. Tutkimuksen lisäksi panostetaan vaikuttamistyöhön.

Lue lisää

STN MULTA -tutkimuskonsortio

Strategisen tutkimuksen rahoittama "MULTA - Maanviljelyn monihyötyiset ratkaisut ilmastokestävään ruokajärjestelmään" kattaa kaikki Carbon Action -alustan tavoitteet ja mahdollistaa pitkäjänteisen tutkimuksen.

Lue lisää

LOHKO-KHK -hanke

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittama LOHKO-KHK on osa Hiilestä kiinni -ohjelmaa. Hankkeen päätavoitteena on kehittää järjestelmä Suomen peltolohkokohtaista kasvihuonekaasulaskentaa varten.

Lue lisää

FIN SOIL ACTION

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittama FIN SOIL ACTION on osa Hiilestä kiinni -ohjelmaa, ja se vahvistaa suomalaisen maaperäosaamisen vaikuttavuutta ja näkyvyyttä sekä yhteistyötä keskeisten kansainvälisten verkostojen kanssa.

Lue lisää

Uudistavan viljelyn e-opisto

Uudistavan viljelyn e-opisto tarjoaa viljelijöille ajankohtaista ja tieteeseen pohjautuvaa tietoa maaperää, satoja ja ympäristön tilaa parantavista käytännöistä. Ilmainen ja kaikille avoin verkkokurssi tarjoaa monipuolista oppimateriaalia ja käytännön työkaluja omalla maatilalla sovellettavaksi.

Lue lisää

MAANEUVO-hanke

Maa- ja vesitekniikan tuki ry:n rahoittama hanke "Kestävä maaperän hoito ja hiiliviljely laajasti käyttöön tutkimustiedon ja neuvonnan avulla" tuo tutkijat, neuvojat ja viljelijät yhteen.

Lue lisää

MAANPARANNUSAINEET-hankkeet

Maj ja Tor Nesslingin Säätiön ja Suomen kulttuurirahaston pääosin rahoittama Maanparannusaineet -hankeet selvittävät maanparannusaineiden vaikutuksia peltomaan mikrobeihin.

Lue lisää

FluCS Tool -hanke

Maj ja Tor Nesslingin Säätiön rahoittama "Ratkaisuja maaperän hiilensidonnan luotettavaan määrittämiseen" -hankkeessa kehitetään työkalua hiilensidonnan mittaamiseen ja todentamiseen.

Lue lisää

Carbon Action Svenskfinland -hanke

SLC:n, Jordfondenin ja Svenska Kulturfondenin rahoittama Carbon Action Svenskfinland -hanke laajentaa Carbon Action -alustan työtä Suomen ruotsinkielisille alueille.

Lue lisää

INAR RI Agriculture -hanke

Suomen Akatemian rahoittama ja Helsingin yliopiston koordinoima INAR RI Agriculture -hanke selvittää pohjoisten maatalousmaiden kasvihuonekaasupäästöjä ja kykyä sitoa hiiltä.

Lue lisää

Pölyttäjäystävällinen maatila

Nesslingin Säätiö rahoittaa luonnon monimuotoisuutta edistävää hanketta, jossa luodaan pölyttäjäystävällinen maatila -konsepti suomalaisille maatiloille.

Lue lisää

CO-CARBON

Strategisen tutkimuksen rahoitusta kaupunkivihreän hiilensidontakyvyn mittaamiseen ja mallintamiseen.

Lue lisää

ACCC –LIPPULAIVAHANKE

Suomen Akatemian rahoittamassa ACCC -hankkeessa tutkitaan maatalousmaan ja ilmakehän vuorovaikutusta.

Lue lisää

LIFE CarbonFarmingScheme

LIFE CarbonFarmingScheme -hanke tuottaa tietoa keinoista, joilla maa- ja metsätalouden harjoittajia voitaisiin kannustaa hiiltä sitoviin monihyötyisiin toimenpiteisiin. Hanke selvittää edellytyksiä kannustimille, jotka yhdistävät EU:n ilmastotavoitteita, hiilen vapaaehtoismarkkinoita sekä maa- ja metsätalouspoliitikkojen keinoja uudella tavalla ja olisivat käyttöönotettavissa eurooppalaisessa maa- ja metsätaloudessa. Hanke saa rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta.

Lue lisää

HAVSMANUALEN 2 & 3 -hankkeet

Vuorineuvoksetar Sophie von Julinin säätiön ja Vesiensuojelun tehostamisohjelman rahoittamassa hankekokonaisuudessa uppoudutaan rannikkovesien osuuteen hiilen ja ravinteiden kierrossa maan, meren ja ilmakehän välillä – perustutkimusta, menetelmäkehitystä ja ympäristönhoitoa yhdistäen.

Lue lisää

BIOHILA

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittama BIOHILA on osa Hiilestä kiinni -ohjelmaa. Hankkeen päätavoite on tuottaa tarkkaa tietoa peltojen biomassasta ja hyödyntää tätä tietoa ja menetelmää maatalouden hiilitaselaskennassa, julkisen ja yksityisensektorin ilmastotyössä sekä elintarviketuotannon operatiivisessa toiminnassa.

Lue lisää

DEEP-SOM -hanke

Suomen Akatemian rahoittama ja Helsingin yliopiston koordinoima DEEP-SOM -hankkeessa tutkitaan maaperän syvien kerroksien hiilivarastojen muodostumista ja dynamiikkaa.

Lue lisää

SOCCHA -hanke

Suomen Akatemian rahoittamassa SOCCHA -hankkeessa tutkitaan maaperän hiilipitoisuutta ja hiilen syvyysjakaumaa hyödyntäen laser-indusoitua hajoitusspektroskopiaa (LIBS)

Lue lisää

Tutkimustietoa ruokajärjestelmän toimijoille

Jenny ja Antti Wihurin rahaston rahoittamassa hankkeessa tuotetaan ja tuodaan tutkimuspohjaista tietoa ruokajärjestelmän toimijoille, viljelijöistä yrityksiin.

Lue lisää

Hiiliviljelyä tilannetajuisesti (HITTI)

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittama HITTI-hanke on osa Hiilestä kiinni -ohjelmaa. Hankkeessa kehitetään tilannetajuisia hiiliviljelymenetelmiä, joita voidaan hyödyntää maataloustuotannossa.

Lue lisää

Päättyneet hankkeet

PUUKUJANNE-hanke

Tiina ja Antti Herlinin säätiön rahoittama "Puiden mahdollisuudet hillitä ilmastonmuutosta pohjoisilla viljelymailla" -hanke tutki peltometsäviljelyä keinona hillitä ilmastonmuutosta, sekä sen vaikutuksia viljakasvien satoihin.

Lue lisää

HIILIPOLKU-hanke

Nesslingin Säätiön rahoittama "Hiilipoluilta hiili-highwaylle" -hanke keskittyi Carbon Action -hiiliviljelijöiden kouluttamiseen.

Lue lisää

Esitutkimus tiedon siirrosta ja yhteisoppimisesta

Hankkeessa selvitettiin mallasohran viljelyn nykytilaa ja olosuhteita Suomessa, Puolassa ja Liettuassa ja mahdollisuuksia regeneratiivisen eli uudistavan viljelyn edistämiselle.

Lue lisää

CARBOCREDIT-hanke

"Nurmen hiilen sidonnan todentaminen (CARBOCREDIT)" -hanke oli osa Business Finlandin rahoittamaa CARBO-yhteistyöverkostoa. Hankkeen ytimessä oli hiilen sidonnan todentaminen.

Lue lisää