ILMASTO - MAAPERÄ - ITÄMERI - BIODIVERSITEETTI

FIN SOIL ACTION

Hanke: Kansainvälinen maaperäyhteistyö – näkyvyys, vaikuttavuus ja koordinaatiohanke FIN SOIL ACTION

Kesto: 2021–2023

Konsortio: Baltic Sea Action Group (BSAG) ja Ilmatieteen laitos (IL)

Konsortion johto: Laura Höijer, BSAG ja Annalea Lohila, IL

Rahoittaja: Maa- ja metsätalousministeriö, Hiilestä kiinni -ohjelma (kehittämishanke)

Lyhyt kuvaus: Hankkeen päätavoite on vahvistaa suomalaisen maaperäosaamisen vaikuttavuutta ja näkyvyyttä, alan osaajien verkottumista kansallisesti ja kansainvälisesti, sekä yhteistyötä keskeisten kansainvälisten verkostojen kanssa. Hanke nojaa vahvasti jo olemassa oleviin kansallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin, hankkeisiin ja tapahtumiin – lisäten tietoisuutta näistä, rakentaen yhteistyötä ja synergiaa, uusia mahdollisuuksia, rahoitusmahdollisuuksia ja vaikuttavuutta.

Hankkeen tuloksena Suomen ja Carbon Actionin yhteistyö 4/1000 -aloitteen kanssa tiivistyy. Hanke toimii aktiivisesti 4/1000 -aloitteen Suomelle keskeisissä työryhmissä ja edistää niitä eri tavoin. Näkyvimpänä on v. 2023 järjestettävä 4/1000 North Europe -tilaisuus yhdessä 4/1000 kanssa. Suomi ottaa paikkansa edelläkävijänä maatalousmaan hiilensidonnan edistämisessä, ja samalla edistetään vahvasti suomalaisten tutkijoiden ja muiden toimijoiden kansainvälistä verkostoitumista.

Hanke edistää tilaisuuksien ja muun toiminnan kautta ratkaisuja koskien MRV (Monitoring, Reporting, Verification) -työtä, hiilimarkkinamekanismeja, käyttäjäystävällisiä työkaluja hiilensidonnan seuraamiseen, uudistavaa maaperän hoitoa, maaperän seurantaa, sertifiointia, turvemaiden ilmastoratkaisuja ja kansalaisten osallistumista. Hanke edistää myös monimuotoisuus- ja ilmastotoimenpiteiden yhteensovittamista. Suomessa tehdään laadukasta tutkimusta tämän osalta, ja hanke nostaa tätä esille kansainvälisissä verkostoissa ja tapahtumissa.

BSAG vastaa hankkeen johtamisesta, koordinaatiosta, viestinnästä, tilaisuuksien järjestämisestä ja niihin osallistumisesta sekä vuorovaikutuksesta. Ilmatieteen laitos vastaa 4/1000-aloitteen kanssa tehtävästä tieteellisestä yhteistyöstä ja koordinaatiosta. Keskeisenä yhteistyötahona on EJP SOIL -ohjelma / EJP SOIL National Hub.

FIN SOIL ACTION -hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön keväällä 2020 käynnistämää maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta, jolla pyritään vähentämään maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistamaan hiilinieluja ja -varastoja. Lisää toimenpidekokonaisuudesta täällä mmm.fi/maankayttosektorin-ilmastosuunnitelma