ILMASTO - MAAPERÄ - ITÄMERI - BIODIVERSITEETTI

CARBON ACTION

Maaperässä on valtava potentiaali varastoida hiiltä ilmakehästä, ja hillitä näin ilmastonmuutosta. Carbon Action -alustalla edistetään tapoja, joilla vauhdittaa hiilen varastoitumista peltomaahan sekä todentaa varastoituminen tieteellisesti. Maaperän hiilivaraston kasvattamista ruuantuotannossa kutsutaan hiiliviljelyksi tai uudistavaksi viljelyksi. Samalla turvataan satoja ja elvytetään ekosysteemejä. Viljelijöiden, tutkijoiden ja ruokaketjun toimijoiden yhteistyössä on syntynyt maksuton e-kurssi, jossa voi opiskella uudistavaa viljelyä.

VILJELIJÄT

Viljelijöillä on hallussaan avain ilmastonmuutoksen suunnan muuttamiseksi - hiiliviljely. Hiiltä varastoivien toimenpiteiden tekeminen tilalla hyödyttää ilmaston lisäksi viljelijää. Carbon Actionissa on mukana yli sata maatilaa ympäri Suomen. Näillä tiloilla etsitään yhteistyössä tutkijoiden kanssa tehokkaimpia keinoja varastoida hiiltä peltomaahan. Tule mukaan Carbon Action klubiin.

TIEDE

Tutkijayhteisö etsii vastauksia siihen, kuinka hiili varastoituu maaperään, miten varastoitumista voidaan nopeuttaa, sekä kuinka hiilen kulku ilmakehästä maaperään voidaan todentaa tieteellisesti. Tietoa kerätään muun muassa mikrobiologisten mittausten, isotooppianalyysien, ilmakehämittausten ja matemaattisten mallinnusten avulla.

YRITYKSET

Carbon Actionin kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää myös yritysten osallistumista. Carbon Actioniin on jo lähtenyt mukaan useita elintarvikealan toimijoita, joiden kautta maatalouden hiilen varastointia ja kestävää ruoantuotantoa tuodaan valtavirtaan. Samalla Carbon Actionissa tuotettu tieto auttaa yrityksiä kestävän liiketoiminnan rakentamisessa.

Opiskele uudistavaa viljelyä maksuttomalla e-kurssilla.

uudistavaviljely.fi

ILMASTO

Ilmastonmuutos on uhka sekä ekosysteemien että ihmisten hyvinvoinnille ja luonnon monimuotoisuudelle. Monimuotoisuuden köyhtyessä ekosysteemien kyky kestää muuttuvia olosuhteita heikkenee entisestään. Päästöjen vähentäminen on välttämätöntä, mutta se ei yksinään riitä. Hiiltä on myös poistettava ilmakehästä, ja kasvit ja maaperä tarjoavat tähän ratkaisun. Kasvit sitovat hiiltä yhteyttämällä, ja hyväkuntoinen maaperä varastoi hiilen pysyvästi. Ilmastonmuutosta voidaan siis hillitä antamalla luonnolle tilaa tehdä työnsä!

MAAPERÄ

Maaperän eloperäinen aines, kuten hajoavat kasvintähteet ja maaperäeliöiden jäänteet, varastoivat enemmän hiiltä kuin koko ilmakehä ja kaikki kasvit yhteensä. Hyvinvoivassa maaperässä elää monimuotoinen joukko mikrobeja, sieniä ja muita maaperäeliöitä, jotka ovat oleellisessa roolissa maan kasvukunnon ylläpitämisessä ja hiilen varastoimisessa. Viimeisen 150 vuoden aikana planeettamme pintamaa on vähentynyt puolella. Maaperän kunnostamisella on kiire, jotta voimme turvata ruoantuotantomme ja varastoida hiiltä takaisin maan uumeniin.

ITÄMERI

Itämeri kärsii liiallisen ravinnekuormituksen aiheuttamasta rehevöitymisestä ja pohjan hapettomuudesta. Rehevöityminen uhkaa myös meriluonnon monimuotoisuutta. Ilmastonmuutos lisää sateiden mukana maalta tulevaa ravinnevaluntaa, ja kiihdyttää rehevöitymistä. Maata parantavat ja hiiltä varastoivat viljelykäytännöt paitsi hillitsevät ilmastonmuutosta, myös minimoivat ravinnehuuhtoumat pelloilta vesistöihin. Hyväkuntoisessa maassa vesi ja ravinteet pysyvät tallessa. Hiiliviljelystä hyötyy siis myös Itämeri!

BIODIVERSITEETTI

Biodiversiteetti eli luonnon monimuotoisuus on koko elämän perusta. Lajistoltaan monimuotoiset ekosysteemit sietävät muuttuvia olosuhteita ja sopeutuvat niihin paremmin. Biodiversiteettikato on uhka ihmiskunnalle ja koko planeetalle, koska elämää ylläpitävät prosessit tarvitsevat toimiakseen monipuolista lajistoa. Hiiliviljelyssä luonnon monimuotoisuus on sekä tavoite että keino. Monilajinen kasvillisuus yhteyttää ilmakehän hiilidioksidia tehokkaasti ja kuljettaa hiiltä eri syvyyksiin. Maaperän monipuolinen mikrobiyhteisö auttaa pysyvien hiilimuotojen muodostumisessa ja lisää viljavuutta.

Sitran rahoittama (v. 2017-2019) Carbon Action -pilotti on laajentunut alustaksi. Alustalla on useita rahoittajia ja hankkeita. Alusta mahdollistaa hankkeiden välisen tiiviin yhteistyön. Carbon Action -alusta tuo yhteen viljelijät, neuvojat, tutkijat, yritykset ja päätöksentekijät. Carbon Action -alustan kokonaisvaltainen lähestymistapa herättää laajaa kiinnostusta paitsi kotimaassa, myös kansainvälisesti.

Ranska esitteli vuonna 2015 Pariisin ilmastokokouksessa 4/1000-aloitteen hiilen varastoimiseksi peltomaahan. Aloitteessa todettiin, että laskelmien mukaan neljän promillen (4 ‰) vuosittainen hiilen lisäys peltomaahan vähentäisi merkittävästi ihmistoiminnan tuottamaaCO2 määrää ilmakehässä. Suomi on sitoutunut aloitteeseen, ja maaperän merkitys ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä on nostettu esille myös hallitusohjelmassa. Lisätutkimusta sekä kokemuksia ilmastoviisaiden regeneratiivisten viljelytoimenpiteiden toimivuudesta tarvitaan, jotta aloite saadaan käytäntöön, ja jotta hiiltä varastoivat toimenpiteet pystytään esimerkiksi sisällyttämään merkittäväksi osaksi EU:n ilmasto- ja maatalouspolitiikkaa.

Tiesitkö

… että emme vielä tiedä peltomaan todellista potentiaalia hiilen varastoijana? Nykyiset IPCC:n laskelmat maatalouden potentiaalista varastoida hiiltä ilmakehästä maaperään perustuvat sille oletukselle, että käytetään samoja viljelytoimia kuin tähänkin asti.

… että kasvit sitovat ilmasta hiiltä, jonka varastoimiseksi maaperään tarvitaan mikrobeja ja sieniä?

… että maaperän eloperäinen aines – kuten hajoavat kasvintähteet sekä maaperäeliöiden jäänteet – varastoivat enemmän hiiltä kuin kasvit ja ilmakehä yhteensä?

... että lajistoltaan monimuotoinen ekosysteemi kestää muutoksia ja sopeutuu niihin yksipuolista ekosysteemiä paremmin?