ILMASTO - MAAPERÄ - ITÄMERI

CARBON ACTION

Maaperän - ja viljelysmaan - osuus ilmastonmuutoksen aiheuttajana tunnetaan hyvin, mutta maaperän valtava potentiaali ilmastonmuutoksen hillitsijänä on tuntemattomampi tosiasia. Carbon Action -hiilipilotissa pyritään löytämään tapoja, joilla vauhdittaa hiilen varastoitumista ilmakehästä peltomaahan ja todentaa sen varastoituminen tieteellisesti, sekä edistää hiiltä varastoivan viljelyn eli hiiliviljelyn käyttöönottoa suomalaisilla maatiloilla.

VILJELIJÄT

Viljelijöillä on hallussaan avain ilmastonmuutoksen suunnan muuttamiseksi - hiiliviljely. Hiiltä varastoivien toimenpiteiden tekeminen tilalla hyödyttää ilmaston lisäksi viljelijää. Vaikuttavimpien viljelytoimenpiteiden löytymiseksi käytännön tulee alusta asti kulkea käsi kädessä tutkimuksen kanssa, ja Carbon Action -hiilipilotissa onkin mukana yli sata maatilaa ympäri Suomea! Näillä tiloilla etsitään tehokkaimpia keinoja varastoida hiiltä peltomaahan. Hiiliviljelijöiden rekrytointi on päättynyt.

TIEDE

Tutkijayhteisö etsii vastauksia siihen, kuinka hiili varastoituu maaperään, miten varastoitumista voidaan nopeuttaa, sekä kuinka hiilen kulku ilmakehästä maaperään voidaan todentaa tieteellisesti. Tietoa kerätään muun muassa mikrobiologisten mittausten, isotooppianalyysien, ilmakehämittausten ja matemaattisten mallinnusten avulla. Tutkimus toimii tiennäyttäjänä hiiliviisaille viljelytoimenpiteille.

ILMASTO

llmastopäästöjen vähentäminen kaikilla tasoilla on välttämätöntä, mutta se ei yksinään riitä; hiilen varastoitumista ilmakehästä takaisin maaperään on lisättävä yhteyttämisen avulla. Merkittävä osa kasvihuonekaasuista aiheutuu maa- ja metsätaloudesta, mutta viimeisimmät tutkimustulokset osoittavat myös, että nämä alat voivat varastoida hiiltä takaisin maaperään merkittävästi. On siis löydettävä hiiltä maahan sitovia viljelykäytäntöjä, kehitettävä tapoja todentaa hiilen varastoituminen peltomaahan, sekä saada toimet laajasti käyttöön.

MAAPERÄ

Maaperän eloperäinen aines, kuten hajoavat kasvintähteet ja maaperäeliöiden jäänteet, varastoivat enemmän hiiltä kuin koko ilmakehä ja kaikki kasvit yhteensä. Ruuantuotantomme lepää herkän pintamaan varassa, ja alamme vasta ymmärtää pinnan alla elävien lukemattomien mikrobien, sienten ja muiden maaperäeliöiden roolia ekosysteemissämme. Olemme menettäneet puolet planeettamme pintamaasta viimeisen 150 vuoden aikana, joten meillä on kiire kunnostaa maaperämme. Sitä tarvitaan, jotta voimme turvata ruuantuotantomme ja varastoida hiiltä takaisin sinne minne se kuuluukin - maan uumeniin.

ITÄMERI

Itämeri kärsii vakavasta rehevöitymisestä sekä kuolleista alueista, jotka johtuvat liiallisesta ravinnekuormituksesta. Myös ilmastonmuutos lisää rehevöitymistä. Maata parantavat ja hiiltä varastoivat viljelykäytännöt paitsi hillitsevät ilmastonmuutosta, myös minimoivat ravinnehuuhtoumat pelloilta vesistöihin. Koska Carbon Action –projekti toimii Itämeren valuma-alueella, on Itämeri hyötyy toimista ensimmäisenä!

Yhtenä kaksivuotisen hankkeen tavoitteena on varmistaa jatkorahoitus jatkuvasti laajentuvalle tutkimus- ja kehitystyölle myös tulevaisuudessa. Tarve pitkän aikavälin tutkimukselle hiilen varastoitumisesta peltomaahan on kiistaton. Carbon Action -projektin kokonaisvaltainen lähestymistapa on jo nyt herättänyt kiinnostusta paitsi kotimaassa, myös kansainvälisesti. Ranska esitteli vuonna 2015 Pariisin ilmastokokouksessa 4/1000-aloitteen hiilen varastoimiseksi peltomaahan. Aloitteessa todettiin, että laskelmien mukaan neljän promillen (4 ‰) vuosittainen hiilen lisäys peltomaahan riittäisi tasapainottamaan ihmistoiminnan aiheuttamat hiilidioksidipäästöt. Myös Suomi allekirjoitti kunnianhimoisen tavoitteen, mutta sen toteutus on vielä melko abstraktilla tasolla. Lisätutkimusta sekä kokemuksia hiiliviisaiden viljelytoimenpiteiden toimivuudesta tarvitaan, jotta aloite saadaan käytäntöön, ja jotta hiiltä varastoivat toimenpiteet pystytään esimerkiksi sisällyttämään merkittäväksi osaksi EU:n maatalouspolitiikkaa.

Tiesitkö

… että emme vielä tiedä peltomaan todellista potentiaalia hiilen varastoijana? Nykyiset IPCC:n laskelmat maatalouden potentiaalista varastoida hiiltä ilmakehästä maaperään perustuvat sille oletukselle, että käytetään samoja viljelytoimia kuin tähänkin asti.

…. että kasvit sitovat ilmasta hiiltä, jonka varastoimiseksi maaperään tarvitaan mikrobeja ja sieniä?

…. että maaperän eloperäinen aines – kuten hajoavat kasvintähteet sekä maaperäeliöiden jäänteet – varastoivat enemmän hiiltä kuin kasvit ja ilmakehä yhteensä?